Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Rezidence Javor II

Dluhová investice

Rezidenční projekt v šumavských horách

Čistý výnos
5,7

% p. a.

10 000 000

Investováno

10 000 000

Minimální cíl 3 mil. Kč

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Průvodní zprávu vývoje projektu od první tranše si můžete stáhnout zde.
 • Investováno

  10 000 000

 • Očekávaná splatnost

  12

  měsíců

 • Počet investic

  243
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny měsíčně
 • Lokalita projektu

  Železná ruda

 • Developer

  GYOZA s.r.o.

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Seniorní

 • Zajištění

  Zástavní právo k bytovým jednotkám a obchodnímu podílu na projektové společnosti, přímá vykonatelnost

 • Účel úvěru

  Financování části nákladů na stavební realizaci projektu

 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
  • Komerční analýza
  • Technická prověrka
  • Právní prověrka
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Rezidence Javor se nachází v Železné Rudě na Šumavě, necelé 4 km od lyžařského střediska Špičák. Jedná se o rekonstrukci a přestavbu původního Hotelu Javor na horské apartmány v nadstandardním provedení, které jsou určeny k prodeji. Součástí projektu je i přístavba s podzemními garážemi, bytovými jednotkami, komerčními jednotkami a wellness. Stavba je umístěna v centru obce na rovinatém pozemku a přímo navazuje na předchozí projekt developera Rezidence Klostermann. V obci platí stavební uzávěra, projekt má ovšem z této uzávěry výjimku. Na projekt bylo vydáno stavební povolení v únoru 2018 a od září 2018 již probíhají stavební práce. K datu 31. července 2019 byly podepsány smlouvy o smlouvách budoucích kupních na 30 z 37 bytových jednotek. Upvest poskytuje zajištěné seniorní financování části stavebních nákladů na realizaci projektu, které navazuje na již poskytnutou I. tranši z června 2019. Druhá tranše je poskytována na základě uzavření nové úvěrové smlouvy.

Popis produktu

Investice do developerského projektu rekonstrukce a přestavby původního Hotelu Javor na horské apartmány (kolaudované jako bytové jednotky) v nadstandardním provedení formou participace na II. tranši seniorního zajištěného úvěru. Druhá tranše je poskytována formou uzavření nové úvěrové smlouvy.

Oba úvěrové vztahy budou shodně zajištěny, mají stejné podmínky a splácení úvěrů bude po celou dobu probíhat proporčně dle výše neuhrazených jistin úvěrů k celkovému dluhu (tento princip je nastaven v dohodě o rozvrhu finančního plnění uzavřené mezi upvest s.r.o. a Rezidence Javor s.r.o.).

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost Rezidence Javor s.r.o.

Developerem projektu Rezidence Javor je společnost GYOZA s.r.o., která byla založena roku 2006 panem Dušanem Popelkou. Společnost zajišťuje také inženýring staveb, technický dozor staveb, realizaci staveb, realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí. Developer již dříve v lokalitě realizoval projekt Rezidence Klostermann.

Ve prospěch úvěrujícího bude zřízeno zástavní právo k bytovým jednotkám projektu v hodnotě 1,4x násobku celkové výše načerpaného úvěru. Aktuální výše hodnoty zástavy je pravidelně posuzována znaleckým posudkem. Dále pak bude zřízeno zástavní právo k obchodnímu podílu na úvěrovaném až do výše 33,0 mil. Kč. Součástí zajišťovacích dokumentů je také notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu.

Účelem úvěru je financování části nákladů na stavební realizaci projektu. Čerpání úvěru bude probíhat nanejvýš ve třech platbách. Minimální načerpaná částka bude činit 3,0 mil. Kč. Je možné, že úvěrový rámec bude v budoucnu opět navýšen, pokud bude developer poptávat další financování. Případné navýšení úvěrového rámce je stále podmíněno zřízením zástavy k bytovým jednotkám v takové výši, aby jejich hodnota vždy představovala minimálně 1,4 násobek čerpaného úvěru.

Splátky úroků budou investorům vypláceny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jistina bude splácena průběžně z prodejů jednotek projektu po jeho dokončení oproti výmazu zástavního práva, nejpozději k datu konečné splatnosti.

Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Financování části nákladů na stavební realizaci projektu
Lokalita financovaného projektuŽelezná Ruda, Javorská 23
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný Rezidence Javor s.r.o.
Úvěrový rámec
I. tranše
II. tranše
23 000 000 Kč s možným navýšením v budoucnu
13 000 000 Kč (již bylo načerpáno)
10 000 000 Kč
Celkové
z toho financuje Upvest (seniorní)
z toho financuje Pilsco s.r.o. (juniorní)
z toho financováno
114 600 000 Kč
23 000 000 Kč
10 000 000 Kč
81 600 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky placeny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce, jistina splácena průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti
pro aktuální tranši09.09.2019 – 01.11.2019
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest01.02.2020
01.09.2020
02.10.2020
Zajištění úvěru nemovitostíZástavní právo k bytovým jednotkám projektu, zástavní právo k obchodnímu podílu na projektové společnosti, notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu.
GYOZA s.r.o.
Rezidence Javor s.r.o.

Parametry

Poplatek za poskytování platebních služeb0,80 % p.a.
na načerpané části5,70 % p.a.
měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni

Uzavřené dodatky k smlouvám o smlouvách budoucích kupních („"), vázané na termín kolaudace, s sebou nesou pravděpodobnost bližšího než předpokládaného termínu splacení úvěru. Investiční analýza je však koncipována k datu předpokládané splatnosti, tedy 1.9.2020.

Developer může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a Rezidence Javor s.r.o.
 • Řádné uzavření zástavní smlouvy zajišťující úvěr dle úvěrové smlouvy.
 • Uzavření dohody o uznání dluhu ve formě notářského zápisu s přímou vykonavatelností.
 • Podání návrhu na vklad zástavního práva k vybraným bytovým jednotkám ve prospěch úvěrujícího.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Doručení platné pojistné smlouvy vztahující se k objektům projektu výstavby.
 • Doručení řádně uzavřeného dodatku ke smlouvě o úvěru uzavřené mezi úvěrovaným a společností Pilsco s.r.o. o podřízenosti této pohledávky
 • Došlo k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelového úvěru uzavřené smluvními stranami dne 10.4.2019 a zároveň k naplnění podmínek uvedených v tomto dodatku, tedy m.j. povinnost uzavřít dodatky s budoucími kupujícími jednotek projektu
 • Doručení řádně uzavřených dodatků s budoucími kupujícími Jednotek projektu

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

GYOZA s.r.o.

 • Společnost byla založena v roce 2006
 • Jediným majitelem a zakladatelem je pan Dušan Popelka
Logo developerské společnosti GYOZA

Společnost zajišťuje inženýring, technický dozor a realizaci staveb, realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí. Od svého vzniku, společnost úspěšně realizovala dva vlastní developerských projekty a dva další jsou ve fázi realizace. Jako dodavatel inženýrských služeb a jako generální dodavatel se společnost podílela na více než 16 projektech.

Přehled projektů ve fázi realizace

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaPředpokládané dokončení
Rezidence HradišťskáBytový dům20 mil.KčPlzeň - SlovanyQ3 2018 – Q4 2020

Výběr uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
Rezidence KlostermannPolyfunkční dům45 mil.KčŽelezná RudaQ2 2016 – Q4 2017
Podkrovní byty SlovanyPodkrovní byty6 mil.KčPlzeň - SlovanyQ4 2014 – Q2 2015

Lidé

Dušan Popelka

Zakladatel a jediný majitel společnosti GYOZA s.r.o.

Pan Dušan Popelka řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za technické, provozní a také za finanční operace společnosti. Vystudoval plzeňskou Střední průmyslovou školu stavební s maturitou. Od roku 1983 až do roku 2004 působil jako stavebně provozní inženýr a vedoucí provozního střediska Vojenské ubytovací a stavební správy. Od roku 1997 působil také jako stavebně-technický dozor a zajišťoval se inženýring staveb. Celkově má pan Dušan Popelka přes 35 let praxe ve stavebním průmyslu.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526