Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Portfolio seniorních úvěrů KB I

Úvěr KB

Participace na úvěrech nastrukturovaných a spravovaných KB

Výnos pro investory
8,03

% p. a.

 • 50% portfolia: 1M PRIBOR + 0,5 % p. a.
 • 50% portfolia: 3M PRIBOR + 0,5 % p. a.
 • Jak počítáme výnos?
100 000 000

Investováno

100 000 000

Minimální cíl 90 mil. Kč

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 29. 1. 2023.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

KB Smart Solutions Logo

Investice formou podílu na samostatné úvěrové smlouvě nebo na portfoliu úvěrových smluv, které nastrukturovala, poskytnula a administruje Komerční banka. Více o úvěru KB.

 • Investováno

  100 000 000

 • Očekávaná splatnost

  30

  měsíců

 • Počet investic

  1246
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny měsíčně
 • Lokalita projektu

  Jihomoravský a Středočeský kraj

 • Produkt

  Participace (podílení se na výnosech - tak jak jsou specifikovány níže - a ztrátách na participační smlouvě  ) vztahující se k úvěrům Portfolia do výše maximálně 90 % součtu nesplacených jistin úvěrů Portfolia.
 • Portfolio

  2 seniorní úvěry poskytnuté KB s expozicí na nemovitosti z retailového segmentu ve fázi provozu.
 • Zajištění úvěrů

  Všechny úvěry Portfolia jsou zajištěny v bankovním standardním rozsahu, především (i) Zástavním právem k nemovitostem financovaným úvěry Portfolia první v pořadí se zákazem zcizení či dalšího zatížení (ii) Zástavním právem první v pořadí k obchodnímu podílu nebo akciím úvěrovaných se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (iii) Vinkulací pojistného plnění .
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
 • Distribuce peněžních toků
 • Investiční merity a rizika
 • Popis financovaných aktiv
 • Přehled nájemců
 • Finanční výkonnost
 • Investiční proces a kontroly
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
  • Popis investičního produktu
 • Distribuce peněžních toků
 • Investiční merity a rizika
 • Popis financovaných aktiv
 • Přehled nájemců
 • Finanční výkonnost
 • Investiční proces a kontroly

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na dvou seniorních úvěrech („Portfolio“) poskytnutých Komerční bankou („KB“) pro financování provozní fáze nemovitostí z retailového segmentu. Maximální výše součtu participací činí 100.000.000 Kč a představuje maximálně 90 % z nesplacených jistin Portfolia. KB si ponechává zbývající část jistiny Portfolia (ve výši min. 10 %). Úvěry byly poskytnuty v českých korunách. Výplata výnosů z Portfolia mezi KB a participující investory prostřednictvím platformy Upvest probíhá parri-passu . KB nadále administruje úvěrové vztahy. Administrace úvěrových vztahů znamená především průběžnou kontrolu financovaných nemovitostí, nájemních vztahů, dodržování podmínek úvěrových smluv a případné řešení vzniklých problémů. Podmínkou pro zařazení úvěru do Portfolia je skutečnost, že dosud nedošlo k významnému porušení úvěrové smlouvy, které by ohrozilo úvěrový vztah. Úvěry byly poskytnuty s plovoucí úrokovou sazbou navázanou na referenční sazbu PRIBOR , přičemž jeden z úvěrů je navázán na jednoměsíční sazbu PRIBOR (1M PRIBOR) a druhý na tříměsíční sazbu PRIBOR (3M PRIBOR). Očekávaný výnos z participace na Portfoliu činí 8,03 % p.a. (při úrovních referenčních sazeb PRIBOR ke dni zahájení fundraisingu). Fundraising bude probíhat v rámci tří tranší. Po dosažení investičního cíle příslušné tranše získají investoři participace na Portfoliu a začínají se podílet na výnosech z Portfolia. Následně dochází k otevření další tranše, v rámci níž mohou investoři získávat podmíněné participace , které se konvertují do participací nejpozději šestý pracovní den po dosažení investičního cíle dané tranše.

Z důvodu zachování bankovního tajemství nedochází k přímému zveřejnění Portfolia či nemovitostí financovaných úvěry z Portfolia. Prezentovány jsou klíčové metriky Portfolia včetně metrik financovaných nemovitostí, především na agregované úrovni a v rozsahu, aby investor mohl učinit kvalifikované investiční rozhodnutí.

Nemovitosti financované úvěry jsou fundamentálně kvalitní výnosová aktiva se zasmluvněnými silnými klíčovými nájemci na základě nájemních smluv (kombinovaný WAULT aktiv financovaných úvěry Portfolia je 4,5 let). Obě financovaná aktiva jsou ze 100 % obsazena. Vzhledem k odlišnému profilu splácení jistin a úroků úvěrů Portfolia je profil splácení výnosů z participace specifický. Profil splácení participace dle zvolené výše investice naleznete na odkazu zde. Výnosy budou vypláceny dle splátek úroků a jistiny na jednotlivých úvěrech Portfolia (u jednoho úvěru probíhá splácení úroku a jistiny na měsíční bázi a u druhého úvěru na kvartální bázi). Konečná splatnost participace poté koresponduje s pozdější konečnou splatností jednoho z úvěrů, která je 31.07.2025.

Úvěrovaní musí plnit povinnosti na základě úvěrových smluv jako jsou především maximální výše a minimální výše bankovního . U obou úvěrů Portfolia bylo zajištěno riziko navýšení referenční úrokové sazby alespoň na 75 % jistiny úvěru prostřednictvím nákupu úrokového derivátu úvěrovanými.

Kalkulačka výnosů v čase:

0

% p. a.

Popis produktu

Popis investičního produktu

ProduktParticipace (podílení se na výnosech - tak jak jsou specifikovány níže - a ztrátách na participační smlouvě ) vztahující se k úvěrům Portfolia do výše maximálně 90 % součtu nesplacených jistin úvěrů Portfolia.
Portfolio2 seniorní úvěry poskytnuté KB s expozicí na nemovitosti z retailového segmentu ve fázi provozu. Parametry nemovitostí financovaných úvěry a hlavní parametry úvěrů naleznete dále v této analýze.
Očekávaný výnos8,03 % p.a. (Jak počítáme výnos?)

50,0 % z nominální výše participace představuje expozici na úrokový výnos určen jako 1M PRIBOR + 0,5 %.
50,0 % z nominální výše participace představuje expozici na úrokový výnos určen jako 3M PRIBOR + 0,5 %. Očekávaný výnos je určen při výších sazeb PRIBOR platných ke dni zahájení fundraisingu.
Zahájení úročení (získání participace)Podmíněná participace se konvertuje do participace:
Nejpozději šestý pracovní den po dni, ve kterém bylo dosaženo maximálního investičního cíle dané tranše nebo šestý pracovní den po 20.04.2023 za předpokladu, že bylo dosaženo minimálního investičního cíle dané tranše.
Způsob výplaty výnosů z participaceSplátky jistiny a úroků budou investorovi vypláceny v návaznosti na splátky z úvěrových smluv Portfolia ve prospěch KB. Uhrazení jistiny a úroků úvěrovanými je podmínkou pro výplatu výnosů z participace. Předpokládaný profil splácení výnosů z participace naleznete zde.
Očekávané datum splacení participace30 měsíců

Konečné datum úplného splacení 31.07.2025 (konečné datum splacení posledního úvěru Portfolia)
Investiční cílMinimum (min. inv. cíl Tranše 1): 20.000.000 Kč
Maximum (součet všech tranší): 100.000.000 Kč

Maximální investiční cíl Tranše 1: 40.000.000 Kč
Maximální investiční cíl Tranše 2: 30.000.000 Kč
Maximální investiční cíl Tranše 3: 30.000.000 Kč

Minimální investiční cíl Tranše 1: 20.000.000 Kč
Minimální investiční cíl Tranše 2: 20.000.000 Kč
Minimální investiční cíl Tranše 3: 20.000.000 Kč

Celková výše nesplacených jistin úvěrů Portfolia k datu zahájení fundraisingu činí 126.733.284 Kč . Minimální poměr Portfolia financovaný KB 10,0 %
Období fundraisingu29.01.2023 - 20.04.2023
Zajištění úvěrůVšechny úvěry Portfolia jsou zajištěny v bankovním standardním rozsahu, především (i) Zástavním právem k nemovitostem financovaným úvěry Portfolia první v pořadí se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (ii) Zástavním právem prvního v pořadí k obchodnímu podílu nebo akciím úvěrovaných se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (iii) Vinkulací pojistného plnění .
Lokalita aktiv financovaných úvěry PortfoliaJihomoravský a Středočeský kraj
Vybrané klíčové finanční metriky Portfolia a povinnosti dle úvěrových smluv v PortfoliuAktuální 62,3 %
Maximální 66,0 %
Aktuální 1,56 x
Minimální 1,20 x

Tabulka níže znázorňuje, na jakém druhu výnosů participuje investor. Investor se začíná podílet na níže uvedených výnosech nejpozději šestý pracovní den od úspěšného fundraisingu.

#Druh výnosůInvestor
1.Splátky jistin úvěrůANO
2.Úroky z úvěrůANO
3.Úroky z prodlení splátek úvěrůANO
4.Peněžité sankce spojené s porušením podmínek smluv o úvěru ANO
5.Případné náklady přerušení ANO

Vzhledem k tomu, že Komerční banka úvěry z Portfolia již poskytla a plně načerpala, investorovi nenáleží jakékoliv poplatky sjednané na základě uzavřených smluv o úvěru jako např. poplatek za sjednání úvěru, poplatek za rezervaci peněžních prostředků, poplatek za částečné čerpání úvěru apod.

V případě, že dojde k předčasnému splacení jakéhokoliv úvěru Portfolia a potažmo celé či části participace, tak výnos plynoucí z nákladů za přerušení je ve výši, která nikterak materiálně neovlivní celkový očekávaný výnos pro investora. V případě předčasného splacení úvěrů Portfolia není tedy investor za související předčasné splacení participací nikterak materiálně kompenzován.

Parametry participace
Celkový úrok po odečtení poplatku za administraci KBPRIBOR + 1,42 % p.a.
Poplatek za poskytování platebních služeb 0,92 % p.a.
Čistý výnos investoraPRIBOR + 0,5 % p.a.

V případě selhání či hrozícího selhání jakéhokoliv z úvěrů Portfolia může KB prodat pohledávku z úvěrového vztahu na trhu za účelem mitigace ztrát z úvěrového vztahu. V takovém případě Upvest disponuje smluvním ujednáním ROFR („Right-Of-First-Refusal“) k pohledávce, které Upvestu umožňuje dorovnat nejvyšší nabídku na trhu, jež byla KB za odkoupení pohledávky předložena.

V případě takového nabytí pohledávky ze strany Upvest by byla tato pohledávka stále zatížena právem investorů na výnosy z ní plynoucí. V případě, že Upvest nabude takovou pohledávku, tak investoři participují přímo na takové úvěrové smlouvě či úvěrových smlouvách.

Profil distribuce peněžních toků

Graf níže znázorňuje předpokládané kumulované peněžní toky v mil. Kč (při dosažení maximálního investičního cíle) plynoucí z (i) průběžných splátek úroků, (ii) průběžných splátek jistin úvěrů a (iii) konečných splátek jistin úvěrů Portfolia. Graf a tabulka níže zároveň předpokládá s výší referenčních sazeb PRIBOR ke dni zahájení fundraisingu.

Profil distribuce peněžních toků Portfolia v mil. Kč

Tabulka níže znázorňuje předpokládaný kumulovaný vývoj splácení úvěrů Portfolia v relativním vyjádření oproti nabyté participaci (100 % = nominální hodnota participace).

H1 2023H2 2023H1 2024H2 2024H1 2025H2 2025
z toho splátka úroků3,6 %7,9 %12,1 %15,3 %17,4 %17,8 %
z toho průběžná splátka jistiny2,0 %3,8 %6,0 %7,3 %8,1 %8,1 %
z toho konečná splátka jistiny0,0 %0,0 %0,0 %46,0 %46,0 %91,9 %
Celkem5,5 %11,8 %18,2 %68,6 %71,6 %117,8 %

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2023, upvest s.r.o., IČ: 05835526