Upvest logo
 • Naše produkty
 • Nabídka investic
 • Proces
 • O Upvestu
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Malý Háj H6

Dluhová investice

Mezaninové financování pražského rezidenčního projektu družstevní výstavby

Výnos pro investory ()
8,43 - 8,86

% p. a.

1M PRIBOR + 1,6 - 2 %

Jak počítáme výnos?

30 284 264
30 284 264
 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 2. 5. 2023.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  30 284 264

 • Očekávané splacení

  22

  měsíců

 • Počet investic

  372
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky kapitalizovány a splatné společně s jistinou, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti z výnosů projektu
 • Lokalita projektu

  Praha 10 - Štěrboholy
 • Developer

  FINEP HOLDING
  Více o developerovi
 • Produkt

  (podílení se na výnosech a ztrátách ze smlouvy o úvěru)
 • Typ úvěru

 • Zajištění


  Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE
 • Aktuální fáze projektu

  Konstrukční fáze

 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Družstevní výstavba
 • PŘEHLED SMLUVNÍCH VZTAHŮ
 • INVESTIČNÍ ANALÝZA
 • FINANČNÍ ANALÝZA
 • PŘEDINVESTIČNÍ PROVĚRKY
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Družstevní výstavba
 • PŘEHLED SMLUVNÍCH VZTAHŮ
  • Shrnutí hlavních principů úvěrového vztahu
  • Kontrola během úvěrového vztahu
 • INVESTIČNÍ ANALÝZA
 • FINANČNÍ ANALÝZA
 • PŘEDINVESTIČNÍ PROVĚRKY
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na mezaninovém úvěru pro jedenáctou etapu pražského rezidenčního projektu Malý Háj. Jedenáctá etapa v této lokalitě je realizována ve formě družstevní výstavby. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Tato etapa se sestává z bytového domu „H6“, o celkem 62 bytových jednotek, jedné komerční jednotce, 91 garážových parkovacích stání a 30 sklepech. Projekt se nachází ve fázi stavební realizace (proinvestováno bylo cca 15 % projektových nákladů) a disponuje předpronájmy  na úrovni 73 % z minimálních požadovaných výnosů , resp. 80,5 % z očekávaných výnosů potřebných pro úplné splacení úvěru Upvest. Projekt má platné stavební povolení a stavební práce probíhají od prosince 2022. Seniorním věřitelem projektu je Česká spořitelna, a.s.

Předpokládaná splatnost je přibližně 23 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 01.07.2025. Splacení úvěru Upvest proběhne postupně, dle postupu družstevních předpronájmů (viz. níže). První splacení ve výši 15,1 mil. Kč (50 % z poskytnuté jistiny úvěru Upvest) nastane po dosažení zasmluvnění 80 % bytových jednotek, druhé splacení zbylé částky úvěru, v souladu se smlouvou o podřízení dluhů uzavřenou se seniorním věřitelem, nastane po tzv. „Dokončení projektu“ - kolaudaci a zasmluvnění pronájmu 100 % všech typů jednotek projektu. Úvěr bude splácen refinancováním z přijatých členských vkladů klientů, případně čerpáním seniorního úvěru. V případě hrozby nezasmluvnění všech jednotek projektu do data konečné splatnosti úvěru jsou povinni zakládající členové (případně jejich spřízněné osoby) uzavřít nájemní smlouvy ke zbývajícím jednotkám projektu. Upvest by tedy nikdy neměl trpět provozní riziko provozu družstva, kolektování nájemného od družstevníků atp.

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti.

Hlavní parametry úvěru ovlivňující výnos pro investora:

 • Vývoj referenční sazby 1M (v rámci analýzy je uvažována konstantní hodnota 1M 7,11 %)
 • Složené úročení (měsíční skládání úroků)
 • Částečná splátka úvěru – ½ poskytované jistiny (odhadované datum realizace splátky k 30.09.2023)
 • Očekávané datum finálního splacení úvěru k 31.03.2025

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí (LTV) a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči proinvestovaným nákladům (LTC). Tato maximální hranice byla stanovena pro LTV i LTC ve výši 90 %.

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na kontrolu nemovitostí v katastru nemovitostí, úvěrovaného v rejstřících, platnosti veřejnoprávních povolení k realizaci stavby, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, budoucích nájemních smluv uzavíraných se zájemci o družstevní jednotky (podíly), smlouvy o úvěru seniorního věřitele, smlouvy o podřízení dluhů mezi Upvest a seniorním věřitelem (umožňující postupné splácení úvěru Upvest) a dalších potenciálních právních rizik.

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz této prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, revizi projektového rozpočtu a časového harmonogramu, validaci prodejní plochy projektu, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, současného stavu výstavby projektu a dalších možných technických rizik.

Ze závěrů citlivostní analýzy vyplývá, že i při poklesu ceníkových cen až o cca 10 % pod minimální výnosy dle úvěrové smlouvy (které jsou určeny o cca 5 % níže, než odhad ceníkových cen dle úvěrovaného) a bez změny ostatních předpokladů lze očekávat splacení úvěru Upvest včetně příslušenství, resp. bezproblémový přesun projektu do provozní fáze a umožnění výplaty druhé části úvěru. Ze závěrů citlivostní analýzy dále vyplývá, že případné zvýšení stavebních nákladů (a stavební rezervy) o více než 30 % oproti maximálním stavebním nákladům poskytuje stále dostatečnou míru profitability projektu pro developera na úrovni ukazatele ROIC 1,07x.

Mezi hlavní rizika této investiční příležitosti řadíme především riziko prodloužení časového harmonogramu realizace projektu, související stavební riziko ve vztahu ke generálnímu dodavateli, který nemusí dostát svým závazkům ze smlouvy o dílo i přes případné sankce, dále případné riziko vypovězení již uzavřených smluv o smlouvách budoucích nájemních, či riziko nezasmluvnění nájmu všech jednotek projektu do 30.06.2025. Nicméně výše uvedená rizika se snažíme mitigovat mj. povinností provést kolaudaci projektu nejpozději do 28.02.2025, povinností uzavřít (i ze strany zakládajících členů družstva) budoucí nájemní smlouvy ke všem jednotkám projektu do 30.06.2025. Ručitelské prohlášení dle názoru Upvest zvyšuje validitu dohodnutých povinností. Nejedná se však o vyčerpávající výčet rizik projektu, kterých je mnohem více.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Kalkulačka výnosů v čase:

0

% p. a.

Družstevní výstavba

Družstevní výstavba má na rozdíl od standardních rezidenčních projektů k prodeji určitá specifika:

1) Výhody družstevního bydlení

Z pohledu klienta (zájemce o bytovou jednotku) je nejzásadnější výhodou družstevního bydlení skutečnost, kdy úvěr (hypotéku) sjednává družstvo na sebe, jako právnickou osobu, nikoliv klient sám za sebe. Nedochází tedy k zadlužení klienta, či prokazování bonity v rámci standardního procesu poptávky hypotečního úvěru. Klient skládá zálohovou platbu, odpovídající 20- 30 % z celkové ceny jednotky a následně hradí družstvu měsíční splátky („nájemné“), kterými se splácí úvěr družstva u banky (vztaženo ke konkrétnímu družstevnímu podílu klienta). Anuitní splátka je konstantní po celou dobu splácení. Družstevní podíl lze prodat i před splacením dluhu banky, a to převodem družstevního podílu, u kterého není nutné souhlasu rozhodovacího orgánu družstva a není nutné tuto změnu zapisovat do katastru nemovitostí.

2) Právní status

Úvěrovanou entitou je přímo bytové družstvo, které je vlastníkem pozemku výstavby, uzavírá veškeré zásadní právní dokumenty (úvěrové smlouvy, smlouvu o dílo atp.) a vyřizuje potřebná veřejnoprávní povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení). Družstvo zároveň není plátcem DPH, veškeré výnosy a náklady projektu je tedy nutno uvažovat včetně DPH.

Zájemci (klienti) o bytovou jednotku se v průběhu výstavby stávají členy družstva po uzavření budoucí nájemní smlouvy (s přidělením jednotek do jejich výhradního budoucího užívání) a po složení alespoň 20 % zálohy z pořizovací ceny jednotky. Klient následně splácí družstvu zbývající část pořizovací ceny ve formě „nájemného“. Hypoteční úvěr je navázán na družstvo čili klient není dlužníkem banky (nezvyšuje se jeho osobní zadlužení). Po splacení pořizovací ceny je možné družstevní jednotky převádět do osobního vlastnictví.

Pravidla a principy projektu bytové výstavby a budoucího fungování družstva jsou zakotveny zakládajícími členy ve stanovách bytového družstva. Zakládajícími členy jsou developer (FINEP HOLDING, SE), Coop Development, družstvo a Tenuis a.s.

3) Rozhodování družstva

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, kdy každý člen družstva disponuje jedním hlasem (oproti společenství vlastníků tedy nehraje roli velikost bytu). Schůze se může usnášet pouze za předpokladu, že je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Při hlasování o jednotlivých bodech programu, rozhoduje nadpoloviční většina zúčastněných. Veškeré zásadní rozhodnutí v developerské fázi projektu (jakožto výběr generálního dodavatele stavby, financující banky, konstrukce stanov bytového družstva atd.) jsou rozhodována pouze zakládajícími členy. Zájemci o bytové jednotky jsou přijímáni za členy družstva až v průběhu stavební realizace. Veškeré jednání v rámci členské schůze však v průběhu stavební realizace podléhá schválení zakládajících členů družstva (developera).

4) Postup prodeje (pořízení družstevního bytu)

Zájemce (klient) v první řadě uzavírá rezervační smlouvu, na základě které zájemce hradí rezervační poplatek (min. 200 tis. Kč). Následně zájemce podává žádost o členství v družstvu a při přijetí za člena družstva skládá rezervační zálohu ve výši alespoň 20 % z celkové ceny. Těchto 20 % se využívá pro základní členský vklad (10 %) a fond družstevní výstavby (10  %). Po přijetí zájemce za člena družstva (po složení 20 % vkladové povinnosti) je uzavřena budoucí nájemní smlouva, která specifikuje parametry budoucích měsíčních splátek zájemce (počet let splácení, výše splátky jistin, splátky úroků, plateb za služby,…). Po dokončení výstavby uzavírá zájemce nájemní smlouvu, po úplném umoření dluhu vztahující se ke konkrétnímu družstevnímu podílů má klient možnost převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví.

5) Financování

Seniorní úvěr je poskytován jak na období konstrukční realizace, tak i na období po dokončení (splácení dlouhodobého „hypotečního“ úvěru družstva) a obsahuje tak dvě tranše tohoto úvěru. První, konstrukční, tranše 1 seniorního úvěru je splatná nejpozději v den dokončení projektu, či 30.06.2025 (dle toho, co nastane dříve), čerpáním tranše 2 seniorního úvěru ve výši odpovídající finálnímu zadlužení dle konstrukční tranše 1. Konečná splatnost tranše 2 je nastavena na 30.6.2065. Upvest tedy s bankou vyjednal, že subordinace úvěru Upvest vůči ČS bude trvat pouze do momentu Dokončení projektu či do 30.6.2025 (před čerpáním tranše 2).

6) Princip splacení úvěru Upvest

Seniorní úvěrová smlouva předpovídá postupné uvolňování vlastních zdrojů developera (nahrazení vklady budoucích družstevníků), a to při obsazení (i) 80 % bytů a (ii) 100 % všech jednotek projektu (vč. sklepů a garážových stání). Úvěrová smlouva předvídá i angažovanost Upvest v projektu, protokaždé snížení vlastních zdrojů bude rozděleno 50:50 mezi zakládající členy a Upvest. Úrokové náklady na úvěr Upvest jsou součástí nákladového rozpočtu projektu, developer tak na tyto náklady může čerpat seniorní úvěr ČS. Úvěr Upvest by tak měl být splacen refinancováním vklady členů družstva či čerpáním seniorního úvěru, na základě dosažených milníků předprodeje. Úvěrová smlouva Upvest zároveň ukládá developerovi povinnost plně obsadit projekt nejpozději do 30.06.2025, prakticky tedy developer (či jeho spřízněné osoby) musí do tohoto data uzavřít budoucí nájemní smlouvy ke zbývajícím volným jednotkám (z pozice zájemce o jednotku) a hradit nájemné družstvu na těchto jednotkách.

7) Realizace zisku developera projektu v projektu družstevního bydlení

Projekty družstevního bydlení jsou dále specifické tím, že dochází k výplatě zisku developera při přechodu do investiční fáze. Výše zisku je determinována rozdílem mezi dosaženou sumou zasmluvněných výnosů při 100 % obsazenosti budovy a náklady projektu. Zisk je developerovi vyplácen ve formě úhrady tzv. development fee, kde první část této odměny (50 % z předpokládané výše finálního zisku, v tomto případě 75,5 mil. Kč vč. DPH) je uhrazeno čerpáním seniorního úvěru při dosažení předprodejů k 75 % bytových jednotek. Zbylá část development fee je totožným způsobem uhrazena při zasmluvnění 100 % bytových jednotek. Tímto se vždy celkové výnosy projektu budou rovnat celkovým nákladům projektu (development fee = zisk, jako součást rozpočtu). V případě zasmluvnění 100 % bytů za nižší absolutní částku se proporčně snižuje maximální výše development fee a opačně.

ČÁST A: PŘEHLED SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Produktem popisovaným v rámci této Investiční analýzy je participace na mezaninovém úvěru poskytovaným za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera, již proinvestovaných v projektu. Aktuální předpoklad Upvest reflektuje, že úvěr Upvest bude splácen ve dvou splátkách, kde druhá (finální) splátka nastane 31.03.2025.

Popis investičního produktu
ProduktParticipace (podílení se na výnosech a ztrátách ze smlouvy o úvěru)
Investiční cíl30.284.264 Kč
Minimální výše investice5.000 Kč
Období fundraisingu02.05.2023 - 13.06.2023
Předpokládaný začátek úročeníOde dne ukončení úspěšného fundraisingu
Očekávané datum splacení úvěru31.03.2025
Formální datum konečné splatnosti 01.07.2025
Parametry
Celkový smluvní úrok1M + 3,0 % p.a.
Poplatek za poskytování platebních služeb1,0 % až 1,4 % p. a.
Čistý úrok ve prospěch investora na participaci
 • I. pásmo: investice 5.000 - 99.999 Kč
 • II. pásmo: investice 100.000 - 999.999 Kč
 • III. pásmo: investice ≥ 1.000.000 Kč

 • 1M + 1,6 % p.a.
 • 1M + 1,8 % p.a.
 • 1M + 2,0 % p.a.
Obdržení výnosůÚroky a jistina splatné při částečném refinancování úvěru (v souladu se seniorní úvěrovou smlouvou), nejpozději ke Dni konečné splatnosti úvěru.

Při konstantní výši sazby 1M ke dni zahájení fundraisingu v kombinaci s měsíční kapitalizací úroků a částečnou splátkou úvěru odpovídající ½ jistiny úvěru ke dni 30.09.2023 (předpoklad) činí čistý výnos pro investora, určen metrikou IRR (vnitřní výnosové procento), 9,04 % p.a. až 9,47 % p.a. (dle výše investice). Pro bližší informace k této metrice navštivte tento článek. V případě změny referenční sazby 1M v průběhu trvání investice se adekvátně změní i čistý výnos pro investora, nicméně je téměř jisté, že společně s poklesem sazeb na mezibankovním trhu budou proporčně klesat i výnosy na alternativních spořících a investičních produktech. Čistý výnos investora bude ovlivněn také datem uskutečnění částečné a finální splátky úvěru.

V případě, kdy nebude dosažen investiční cíl ve výši 30.284.264 Kč má developer právo požádat o čerpání i nižší částky získané veřejným fundraisingem. V případě nedosažení investičního cíle má developer rovněž právo odmítnout čerpání nižší částky úvěru, v takovém případě budou participujícím investorům investice vráceny na jejich investorské účty.

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech od úspěšného fundraisingu až do úplného splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem čerpání úvěru úvěrovaným. Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru či úroků úvěrovaným, výnosy odpovídající rezervačnímu poplatku (tj. rezervaci peněžních prostředků do doby splnění podmínek čerpání úvěrovaným) budou vyplaceny investorům společně s první splátkou úroků. Úvěr by měl být splacen ve dvou splátkách, uvolněním části vlastních zdrojů developera a úvěru Upvest v projektu seniorním věřitelem, v závislosti na dosaženém předpronájmu (při dosažení milníku 80 a 100 % obsazenosti).

Úroková sazba na poskytovaném úvěru, a tedy i čistý výnos investora, je ovlivněna pohybem referenční sazby . Úroková sazba na úvěru se mění pro každé úrokové období, tedy každý měsíc, a to dle aktuálně vyhlášené hodnoty 1M na webových stránkách České národní banky. První úroková sazba bude určena v den čerpání úvěru. Následně bude úroková sazba pro navazující úroková období stanovena k poslednímu dni předcházejícího úrokového období, tedy v poslední den kalendářního měsíce.

Modelová situace:

 • čerpání úvěru nastane dne 15.05.2023
 • pro první úrokové období bude stanovena úroková sazba jako hodnota 1M ke dni 14.05.2023 + 3,0 % a bude platná ode dne čerpání až do 31.05.2023 (včetně)
 • pro následující úrokové období od 01.06.2023 do 30.06.2023 bude stanovena úroková sazba jako hodnota 1M ke dni 31.05.2023 + 3,0 %
 • pro červenec 2023 bude stanovena úroková sazba jako hodnota 1M ke dni 30.06.2023 + 3,0 % atd. pro navazující úroková období

Plovoucí úroková sazba byla stanovena po komerční dohodě s developerem. Úroková sazba není ohraničena maximální hodnotou, minimální výše úrokové sazby činí 3,0 % (při 1M menším nebo rovno nule). Navázání úrokové sazby na referenční sazbu je standardním postupem na bankovním trhu a v období zvýšené nejistoty ohledně budoucího vývoje referenční sazby je vhodným způsobem, jak zachovat správné nacenění úvěru v čase.

Vývoj referenční sazby 1M za posledních 12 měsíců
Datum 3/20224/20225/20226/20227/20228/2022
1M 4,895,315,907,117,157,12
Datum9/202210/202211/202212/20221/20232/2023
1M 7,117,137,107,117,117,11

Pro účely této investiční analýzy a navazujících kalkulací (vč. výnosu pro investory) je uvažováno s fixní hodnotou 1M ve výši 7,11.

Shrnutí hlavních principů úvěrového vztahu

Tato sekce shrnuje klíčové podmínky smlouvy o úvěru uzavřené s Bytovým družstvem MALÝ HÁJ H6, jež je předmětem prezentované příležitosti (podílení se na výnosech a ztrátách ze smlouvy o úvěru).

Shrnutí smlouvy o úvěru
Typ úvěruMezaninový
Úvěrujícíupvest s.r.o.
ÚvěrovanýBytové družstvo MALÝ HÁJ XI
DeveloperFINEP HOLDING, SE
Úvěrový rámec (Investiční cíl)30.284.264 Kč
Úroková sazba1M + 3,0 %
Zajištění úvěru
 • Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu
 • Ručitelské prohlášení mateřské společnosti developera (FINEP HOLDING, SE)
 • Podřízení splatnosti vnitroskupinových zápůjček úplnému splacení úvěru Upvest
Účel úvěruRefinancování části proinvestovaných vlastních zdrojů v projektu formou refinancování zápůjčky zakládajícího člena družstva
Typ úročeníSložené, měsíční frekvence
Splácení úvěruÚroky a jistina splatné při částečném refinancování úvěru (v souladu se seniorní úvěrovou smlouvou), nejpozději ke Dni konečné splatnosti úvěru
Období fundraisingu02.05.2023 - 13.06.2023
ČerpáníJednorázově
Den konečné splatnost úvěru01.07.2025
Nejbližší možný termín bezplatného refinancování úvěruBez omezení
Hlavní komerční povinnosti úvěrovaného
Max 90 %
Max 90 %
Projektový rozpočet (maximální náklady)605.685.270 Kč vč. DPH
Minimální průměrné prodejní cenyByty: 119.832 Kč/m2 ČPP vč. DPH
Komerční plochy: 29.320 Kč/m2 vč. DPH
Sklepy: 45.000 Kč/m2
ČPP vč. DPH Garážová stání: 430.000 Kč/stání vč. DPH
Hlavní podmínky čerpání úvěru Upvest
 • Schválení uzavření zajišťovacích dokumentů členskou schůzí úvěrovaného (již splněno)
 • Zřízení Zajištění úvěru
 • Předložení platného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výstavbu projektu (již splněno)
 • Předložení podepsané smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby (již splněno)
 • Uzavření úvěrové smlouvy se Seniorním věřitelem projektu (již splněno)
 • Doručení platného písemného souhlasu seniorního věřitele s poskytnutím úvěru (za souhlas se považuje i podpis dohody o podřízení dluhů mezi seniorním věřitelem a Upvest)
 • Prokázání předpronájmu na základě budoucích nájemních smluv k alespoň 70 % bytových jednotek, vč. složení členských vkladů odpovídající alespoň 20 % z ceníkové ceny bytů.
 • Prokázání proinvestování či složení (či kombinací) alespoň 121,1 mil. Kč vč. DPH z vlastních zdrojů.
 • Veškeré členské příspěvky zakládajících členů družstva byly splaceny (již splněno)
 • Došlo k podřízení splatnosti veškerých úvěrů/zápůjček úvěrovaného splacení Upvest (vyjma seniorního úvěru)
 • Doručení žádosti o čerpání v období čerpání
 • Veškerá prohlášení úvěrovaného jsou pravdivá a úplná, nedošlo k porušení jakékoliv povinnosti úvěrovaného ani k porušení prohlášení či povinnosti čerpáním úvěru nedojde.

Kontrola během úvěrového vztahu

V průběhu trvání úvěrového vztahu budou kontrolní kroky Upvest zahrnovat zejména:

 • Kontrolu finančního plánu a finančních výkazů
 • Dohled nad peněžními toky projektu a plněním finančního plánu
 • Kontrolu udržování požadované výše a
 • Reporting

Kontrola finančního plánu a finančních výkazů

Pravidelná kontrola plnění finančního plánu na základě aktualizace finančního plánu projektu (příloha úvěrové smlouvy) developerem a zůstatku účtů na kvartální bázi. Kontrola finančních výkazů proběhne jednou ročně, vždy do 30 dnů po ukončení účetního období. Kontrola daňového přiznání proběhne vždy do 15 dnů po jeho podání.

Dohled nad peněžními toky

Peněžní toky projektu Upvest kontroluje na kvartální bázi, a to na základě plnění finančního plánu projektu developerem, který tvoří přílohu úvěrové smlouvy. Plnění finančního plánu zahrnuje přesné vyčíslení vynaložených nákladů projektu, s rozpadem na skupinové položky, doložení realizace zasmluvnění jednotek projektu (na základě budoucích nájemních smluv) a stavu bankovního účtu k poslednímu dni kontrolovaného kvartálu. Vstupy plněné do finančního plánu případně potvrzujeme kontrolou průběžných finančních výkazů.

Udržování požadované výše LTV a LTC

Developer je na základě úvěrové smlouvy povinen udržovat po celou dobu úvěrového vztahu hodnotu ukazatele a nižší nebo rovnu 90 %. Hodnotu a bude Upvest kontrolovat na kvartální bázi na základě plnění finančního plánu. Upvest může po developerovi požadovat doložení přesné výše vynaložených nákladů uvedených v rámci finančního plánu pro potvrzení výše ukazatelů a .

Reporting

Upvest bude informovat investory o stavu a vývoji projektu na kvartální bázi.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526