Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Úvěr KB: Retail Park Štěrboholy

Úvěr KB

Participace na seniorním úvěru Komerční banky

Výnos pro investory
8,08

% p. a.

 • 3M PRIBOR + 0,75 % p. a.
 • Jak počítáme výnos?
240 315 504,82
250 000 000
Minimální cíl 220 mil. Kč

Vaše registrace zatím nebyla dokončena.

Pokračujte založením investičního účtu kliknutím na tlačítko INVESTOVAT

Co budu potřebovat k registraci?

Investiční příležitost je aktuálně otevřena pro fundraising tranše IX.
Text investiční analýzy a finanční metriky níže byly zpracovány k datu 23. 5. 2023.
Pro účely IX. tranše fundraisingu byl na platformě aktualizován odhadovaný výnos na základě výše referenční sazby PRIBOR k datu 26. 9. 2023.

KB Smart Solutions Logo

Investice formou podílu na samostatné úvěrové smlouvě nebo na portfoliu úvěrových smluv, které nastrukturovala, poskytnula a administruje Komerční banka. Více o úvěru KB.

 • Zbývá

  27

  dní

 • Očekávané splacení

  33

  měsíců

 • Počet investic

  2346
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny čtvrtletně
 • Lokalita projektu

 • Produkt

  Participace (podílení se na výnosech, tak jak jsou specifikovány níže, a ztrátách na participační smlouvě ) vztahující se k Úvěru do výše maximálně 90 % nesplacené jistiny Úvěru.
 • Úvěr

  Seniorní bankovní úvěr poskytnutý KB projektové společnosti Štěrboholy Retail Park s.r.o.
 • Zajištění úvěru

  Úvěr je zajištěn ve standardním bankovním rozsahu, především (i) Zástavním právem k nemovitostem první v pořadí se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (ii) Zástavním právem první v pořadí k obchodnímu podílu úvěrovaného se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (iii) Vinkulací pojistného plnění.
 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Fundraising
 • Popis investičního produktu
 • Investiční merita
 • Investiční rizika
 • Popis Nemovitosti
 • Přehled nájemců
 • Finanční analýza
 • Citlivostní analýza
 • Investiční proces a kontroly KB
 • Úvodní shrnutí
 • Fundraising
 • Popis investičního produktu
 • Investiční merita
 • Investiční rizika
 • Popis Nemovitosti
 • Přehled nájemců
  • Přehled nájemců
  • Profil expirace nájemních smluv
 • Finanční analýza
 • Citlivostní analýza
 • Investiční proces a kontroly KB

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na seniorním bankovním úvěru („Úvěr“) poskytnutého Komerční bankou („KB“) projektové společnosti Štěrboholy Retail Park s.r.o. („Úvěrovaný“), jež vlastní a provozuje aktuálně plně obsazený retail park v pražských Štěrboholech („Nemovitost“).

Maximální výše součtu participací činí 267 mil. Kč a představuje maximálně 90 % z nesplacené jistiny Úvěru. Expozice KB na jistině Úvěru bude v každý moment trvání úvěrového vztahu ve výši min. 10 %. Úvěrový vztah trvá od roku 2018 a měna financování jsou české koruny. Výplata výnosů z Úvěru mezi KB a participující investory prostřednictvím platformy Upvest probíhá parri-passu, neboli ve stejném pořadí dle poměru na jistině Úvěru. KB nadále administruje úvěrový vztah s Úvěrovaným, což znamená především průběžnou kontrolu financované nemovitosti, nájemních vztahů, dodržování podmínek úvěrové smlouvy a případné řešení vzniklých problémů. Podmínkou pro nabídnutí na Úvěru investorům na platformě Upvest je skutečnost, že dosud nedošlo k významnému porušení úvěrové smlouvy, které by ohrozilo úvěrový vztah a úvěrový vztah tak lze hodnotit jako bezproblémový.

Úroková sazba Úvěru je navázána na plovoucí referenční sazbu , konkrétně s tříměsíční splatností - 3M . Očekávaný výnos z na Úvěru činí 8,16 % p.a. (za předpokladu konstantní úrovně 3M ke dni zahájení fundraisingu). Výnosy z titulu budou investorům vypláceny dle splátek úroků a jistiny na Úvěru, tedy na kvartální bázi.

Nemovitost je ze 100 % obsazena na základě standardních nájemních smluv s bezmála 20 nájemci / retailisty z řad předních národních a nadnárodních obchodních řetězců, jmenovitě např. Lidl, Penny Market, Okay Elektro či Sportisimo. Nemovitost nabízí 12.939 m2 pronajímatelné plochy obchodních jednotek a nájemních smluv na obchodní jednotky činí 4,18 let. Detailní rozpad nájemců a klíčových parametrů Nemovitosti je uveden níže v sekciPopis Nemovitosti.

Výše k 30.06.2023 bude činit 41,9 %, přičemž Úvěrovaný je povinen udržovat tento ukazatel v maximální výši 43 %. Výše zadlužení na m2 pronajímatelné plochy činí k 30.06.2023 23.897 Kč / m2, přičemž dle nejaktuálnějšího znaleckého ocenění činí tržní hodnota na m2 pronajímatelné plochy 57.035 Kč / m2 a reprodukční hodnota na m2 pronajímatelné plochy 37.467 / m2. Úvěrovaný je dále povinen udržovat minimální výši ukazatele ve výši 1,20. Na Úvěru bylo zajištěno riziko navýšení referenční úrokové sazby na 100 % jistiny úvěru prostřednictvím nákupu úrokového derivátu, nicméně KB, a potažmo investoři Upvest, obdrží výplaty úroků zcela navázané na variabilní referenční úrokovou sazbu.

Kalkulačka výnosů v čase:

0

% p. a.

Fundraising

Konečná splatnost Úvěru je dle úvěrové smlouvy 20.06.2029. Z důvodu relativně dlouhé splatnosti Úvěru plánuje Upvest rozdělit participaci na Úvěru na dvě fáze. I. fáze bude trvat do 30.06.2026, kdy Upvest plánuje investiční příležitost Seniorní úvěr KB: Retail Park Štěrboholy znovu otevřít investorům k investici, a to až do výše součtu v ten moment nesplacených participací. Tento moment nazýváme „Rekapitalizace“. Po Rekapitalizaci nastává II. fáze, jejíž splacení očekáváme ke dni konečné splatnosti Úvěru.

Vzhledem k tomu, že výše Rekapitalizace, tj. výše splacených participací investorů do I. fáze na Úvěru závisí na budoucím zájmu investorů Upvest o vstup do II. fáze v moment Rekapitalizace, nelze zaručit, že v moment Rekapitalizace dojde k úplnému splacení původních participací investorů I. fáze. V případě neúplné Rekapitalizace bude nesplacená část participací pokračovat ve financování projektu do II. fáze a může být splacena až ke konečné splatnosti Úvěru.

Fundraising I. fáze bude probíhat v rámci vícero tranší. Po dosažení investičního cíle příslušné tranše získají investoři na Úvěru a začínají se podílet na výnosech z Úvěru. Následně dochází k otevření další tranše, v rámci níž mohou investoři získávat , které se konvertují do participací nejpozději šestý pracovní den po dosažení investičního cíle dané tranše.

K zahájení fundraisingu jsou stanovené parametry 1. tranše I. fáze na Úvěru. Parametry dalších tranší (např. maximální a minimální investiční cíl, období fundraisingu atp.) budou specifikovány v průběhu úvěrového vztahu vždy k zahájení příslušné tranše po dohodě mezi KB a Upvest. Nicméně platí, že expozice součtu participací Upvest nikdy nepřesáhne částku 250 mil. Kč a zároveň vždy bude činit maximálně 90 % z nesplacené jistiny Úvěru.

Popis investičního produktu

Popis investičního produktu
ProduktParticipace (podílení se na výnosech, tak jak jsou specifikovány níže, a ztrátách na participační smlouvě ) vztahující se k Úvěru do výše maximálně 90 % nesplacené jistiny Úvěru.
ÚvěrSeniorní bankovní úvěr poskytnutý KB projektové společnosti Štěrboholy Retail Park s.r.o.
Očekávaný výnos (IRR)8,16 % p.a. vyjádřeno ukazatelem IRR Očekávaný výnos je určen při konstantní výši referenční sazby 3M platné ke dni zahájení fundraisingu.
Zahájení úročení (získání ) se konvertuje do : Nejpozději šestý pracovní den po dni, ve kterém bylo dosaženo maximálního investičního cíle dané tranše nebo šestý pracovní den po ukončení fundraisingu příslušné tranše za předpokladu, že bylo dosaženo minimálního investičního cíle dané tranše.
Způsob výplaty výnosů z Splátky jistiny a úroků budou investorovi vypláceny v návaznosti na splátky z Úvěru ve prospěch KB. Uhrazení jistiny a úroků úvěrovaným je podmínkou pro výplatu výnosů z .
Očekávané datum splacení I. fáze37 měsíců (30.06.2026)
Konečná splatnost Úvěru73 měsíců (20.06.2029)
Investiční cílMinimální investiční cíl Tranše 1: 10.000.000 Kč Maximální investiční cíl Tranše 1: 40.000.000 Kč Maximum (součet všech tranší): 267.000.000 Kč Celková výše nesplacené jistiny Úvěru k datu zahájení fundraisingu činí 310.938.355 Kč, k 30.6.2023 bude výše nesplacené jistiny Úvěru činit 309.219.309 Kč. Minimální poměr Portfolia financovaný KB 10,0 %
Období fundraisingu Tranše 111.09.2023 - 26.10.2023
Zajištění úvěrůÚvěr je zajištěn ve standardním bankovním rozsahu, především (i) Zástavním právem k nemovitostem první v pořadí se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (ii) Zástavním právem první v pořadí k obchodnímu podílu úvěrovaného se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (iii) Vinkulací pojistného plnění.
Lokalita NemovitostiPraha, Dolní Měcholupy / Štěrboholy
Vybrané klíčové finanční povinnosti dle úvěrové smlouvyMaximální 43 % Minimální 1,20 x

Tabulka níže znázorňuje, na jakém druhu výnosů participuje investor. Investor se začíná podílet na níže uvedených výnosech nejpozději šestý pracovní den od úspěšného fundraisingu.

#Druh výnosůInvestor
1.Splátky jistin úvěrůANO
2.Úroky z úvěrůANO
3.Úroky z prodlení splátek úvěrůANO
4.Peněžité sankce spojené s porušením podmínek smluv o úvěru ANO
5.Případné náklady přerušení ANO

Vzhledem k tomu, že Komerční banka Úvěr již poskytla a plně načerpala, investorovi nenáleží jakékoliv poplatky sjednané na základě uzavřené smlouvy o úvěru jako např. poplatek za sjednání úvěru, poplatek za rezervaci peněžních prostředků, poplatek za částečné čerpání úvěru apod.

V případě, že dojde k předčasnému splacení Úvěru a potažmo celé či části , tak výnos plynoucí z nákladů za přerušení je ve výši, která nikterak materiálně neovlivní celkový očekávaný výnos pro investora. V případě předčasného splacení Úvěru není tedy investor za související předčasné splacení participací nikterak materiálně kompenzován.

Parametry
Celkový úrok po odečtení poplatku za administraci KB3M + 1,75 % p.a.
Poplatek za poskytování platebních služeb 1,0 % p.a.
Čistý úrok ve prospěch investora na participaci3M + 0,75 % p.a.
Odhadovaný čistý výnos investora ke dni zahájení fundrasingu8,16 % (IRR)

Při konstantní výši sazby 3M ke dni zahájení fundraisingu v kombinaci s kvartální výplatou výnosů činí čistý výnos pro investora, určen metrikou IRR (vnitřní výnosové procento), 8,16 % p.a. Pro bližší informace k této metrice navštivtetento článek. V případě poklesu referenční sazby 3M v průběhu trvání investice se adekvátně poníží i čistý výnos pro investora, nicméně je téměř jisté, že společně s poklesem sazeb na mezibankovním trhu budou proporčně klesat i výnosy na alternativních spořících a investičních produktech.

V případě selhání či hrozícího selhání Úvěru může KB prodat pohledávku z úvěrového vztahu na trhu za účelem mitigace ztrát z úvěrového vztahu. V takovém případě Upvest disponuje smluvním ujednáním ROFR („Right-Of-First-Refusal“) k pohledávce, které Upvestu umožňuje dorovnat nejvyšší nabídku na trhu, jež byla KB za odkoupení pohledávky předložena.

V případě takového nabytí pohledávky ze strany Upvest by byla tato pohledávka stále zatížena právem investorů na výnosy z ní plynoucí. V případě, že Upvest nabude takovou pohledávku, tak investoři participují přímo na takové úvěrové smlouvě.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2023, upvest s.r.o., IČ: 05835526