Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Úvěr KB: Retail Park Okružní (EUR)

Úvěr KB

Participace na eurovém úvěru Komerční banky

Výnos pro investory ()
4,84

% p. a.

 • 3M EURIBOR + 0,75 % p. a.
 • Jak počítáme výnos?
1 359 928,2
2 000 000
Minimální cíl 1,5 mil. €

Investiční příležitost je aktuálně otevřena pro fundraising tranše II.
Text investiční analýzy a finanční metriky níže byly zpracovány k datu 3. 11. 2023.
Pro účely II. tranše fundraisingu byl na platformě aktualizován odhadovaný výnos na základě výše referenční sazby EURIBOR k datu 16. 1. 2024.

KB Smart Solutions Logo

Investice formou podílu na samostatné úvěrové smlouvě nebo na portfoliu úvěrových smluv, které nastrukturovala, poskytnula a administruje Komerční banka. Více o úvěru KB.

 • Zbývá

  25

  dní

 • Očekávané splacení

  23

  měsíců

 • Počet investic

  242
 • Minimální investice

  200

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny čtvrtletně
 • Lokalita projektu

 • Produkt

  Participace (podílení se na výnosech, tak jak jsou specifikovány níže, a ztrátách na participační smlouvě ) vztahující se k Úvěru do výše maximálně 90,0 % nesplacené jistiny Úvěru.
 • Úvěr

  Seniorní bankovní úvěr poskytnutý KB projektové společnosti REALIA České Budějovice s.r.o.
 • Zajištění úvěru

  Úvěr je zajištěn ve standardním bankovním rozsahu, především (i) Zástavním právem k nemovitostem první v pořadí se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (ii) Zástavním právem první v pořadí k obchodnímu podílu úvěrovaného se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (iii) Vinkulací pojistného plnění. 
 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Fundraising
 • Popis investičního produktu
 • Investiční merita
 • Investiční rizika
 • Popis nemovitosti
 • Finanční analýza
 • Proces a kontroly v KB
 • Úvodní shrnutí
 • Fundraising
 • Popis investičního produktu
  • Parametry participace
 • Investiční merita
 • Investiční rizika
 • Popis nemovitosti
 • Finanční analýza
 • Proces a kontroly v KB

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám na seniorním bankovním úvěru („Úvěr“) poskytnutého Komerční bankou („KB“) projektové společnosti REALIA České Budějovice s.r.o. („Úvěrovaný“), jež vlastní a provozuje aktuálně plně obsazený retail park Okružní v Českých Budějovicích („Nemovitost“).

Maximální výše součtu participací činí EUR 8.800.000 a představuje maximálně 90,0 % z nesplacené jistiny Úvěru k 01.10.2023 . Expozice KB na jistině Úvěru bude v každý moment trvání úvěrového vztahu ve výši min. 10,0 %. Úvěrový vztah trvá od roku 2020 a měna financování je Euro. Výplata výnosů z Úvěru mezi KB a participující investory prostřednictvím platformy Upvest probíhá parri-passu, neboli ve stejném pořadí dle poměru na jistině Úvěru. KB nadále administruje úvěrový vztah s Úvěrovaným, což znamená především průběžnou kontrolu financované nemovitosti, nájemních vztahů, dodržování podmínek úvěrové smlouvy a případné řešení vzniklých problémů. Podmínkou pro nabídnutí na Úvěru investorům na platformě Upvest je skutečnost, že dosud nedošlo k významnému porušení úvěrové smlouvy, které by ohrozilo úvěrový vztah a úvěrový vztah tak lze hodnotit jako bezproblémový.

Úroková sazba Úvěru je navázána na plovoucí referenční sazbu , konkrétně s tříměsíční splatností - 3M . Očekávaný výnos pro investora z na Úvěru činí 4,8 % p.a . (za předpokladu konstantní úrovně 3M ke dni zahájení fundraisingu první). Výnosy z titulu budou investorům vypláceny dle splátek úroků a jistiny na Úvěru, tedy na kvartální bázi.

Nemovitost je ze 100 % obsazena na základě standardních nájemních smluv s 23 nájemci / retailisty z řad předních národních a nadnárodních obchodních řetězců, jmenovitě např. Lidl, Pepco, Jysk, Mountfield, DM Drogerie, či Super zoo. Nemovitost nabízí 7.943 m2 vnitřní pronajímatelné plochy obchodních jednotek vyjma samoobslužné automobilové myčky o pronajímatelné ploše 726 m2 a čerpací stanice Benzina, která si pronajímá část pozemku v rámci objektu. WAULT nájemních smluv na obchodní jednotky činí 7,5 let. Detailní rozpad nájemců a klíčových parametrů Nemovitosti je uveden níže v sekci Popis nemovitosti.

Výše LTV  k 01.10.2023 činí 53,4 %, přičemž Úvěrovaný je povinen udržovat tento ukazatel v maximální výši 62 % a počínaje 31.12.2024 v maximální výši 57 %. Výše zadlužení na m2pronajímatelné plochy činí k 01.10.2023 EUR 1.266 / m2(bez uvažování auto myčky a čerpací stanice) a dle nejaktuálnějšího znaleckého ocenění činí tržní hodnota na m2 pronajímatelné plochy EUR 2.373 / m2. Úvěrovaný je dále povinen udržovat minimální výši ukazatele ve výši 120 %. Na Úvěru bylo zajištěno riziko navýšení referenční úrokové sazby na c. 99 % jistiny úvěru prostřednictvím nákupu úrokového derivátu (IRS), nicméně KB, a potažmo investoři Upvest, obdrží výplaty úroků zcela navázané na variabilní referenční úrokovou sazbu.

Kalkulačka výnosů v čase:

0

% p. a.

Výnos (IRR) je vypočten na základě předpokladu, že úročení participace započne k poslednímu dni fundraisingu tj. 19.12.2023. Skutečnost se může lišit dle reálného průběhu úpisu.

Fundraising

Fundraising participací na Úvěru bude rozdělen do vícero tranší, přičemž jejichž výše i datum zahájení fundraisingu bude vždy stanoveno po vzájemné dohodě mezi KB a Upvest.

Investice do na Úvěru je denominovaná v EUR.

Popis investičního produktu

ProduktParticipace (podílení se na výnosech, tak jak jsou specifikovány níže, a ztrátách na participační smlouvě ) vztahující se k Úvěru do výše maximálně 90,0 % nesplacené jistiny Úvěru.
ÚvěrSeniorní bankovní úvěr poskytnutý KB projektové společnosti REALIA České Budějovice s.r.o.
Očekávaný výnos ()4,8 % p.a. vyjádřeno ukazatelem Očekávaný výnos je určen při konstantní výši referenční sazby 3M platné ke dni zahájení fundraisingu.
Zahájení úročení (získání )Podmíněná participace se konvertuje do : Nejpozději šestý pracovní den po dni, ve kterém bylo dosaženo maximálního investičního cíle dané tranše nebo šestý pracovní den po ukončení fundraisingu příslušné tranše za předpokladu, že bylo dosaženo minimálního investičního cíle dané tranše.
Způsob výplaty výnosů z Splátky jistiny a úroků budou investorovi vypláceny v návaznosti na splátky z Úvěru ve prospěch KB. Uhrazení jistiny a úroků úvěrovaným je podmínkou pro výplatu výnosů z .
Očekávané datum splacení 24 měsíců (31.12.2025)
Konečná splatnost Úvěru24 měsíců (31.12.2025)
Investiční cíl Tranše 1Minimální investiční cíl Tranše 1: EUR 500.000
Maximální investiční cíl Tranše 1: EUR 1.000.000

Celková výše nesplacené jistiny Úvěru k datu zahájení fundraisingu činí EUR 10.057.000,
Minimální poměr Portfolia financovaný KB 10,0 %
Období fundraisingu Tranše 118.01.2024 - 19.03.2024
Zajištění úvěrůÚvěr je zajištěn ve standardním bankovním rozsahu, především (i) Zástavním právem k nemovitostem první v pořadí se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (ii) Zástavním právem první v pořadí k obchodnímu podílu úvěrovaného se zákazem zcizení či dalšího zatížení, (iii) Vinkulací pojistného plnění.
Lokalita NemovitostiČeské Budějovice
Vybrané klíčové finanční povinnosti dle úvěrové smlouvyMaximální 62 %, počínaje 31.12.2024 57 % Minimální 120,0 %

Tabulka níže znázorňuje, na jakém druhu výnosů participuje investor. Investor se začíná podílet na níže uvedených výnosech nejpozději šestý pracovní den od úspěšného fundraisingu.

#Druh výnosůInvestor
1.Splátky jistin úvěrůANO
2.Úroky z úvěrůANO
3.Úroky z prodlení splátek úvěrůANO
4.Peněžité sankce spojené s porušením podmínek smluv o úvěru ANO
5.Případné náklady přerušení   ANO

Vzhledem k tomu, že Komerční banka Úvěr již poskytla a plně načerpala, investorovi nenáleží jakékoliv poplatky sjednané na základě uzavřené smlouvy o úvěru jako např. poplatek za sjednání úvěru, poplatek za rezervaci peněžních prostředků, poplatek za částečné čerpání úvěru apod.

V případě, že dojde k předčasnému splacení celé či části Úvěru, tak výnos plynoucí z nákladů za přerušení je ve výši, která nikterak materiálně neovlivní celkový očekávaný výnos pro investora. V případě předčasného splacení Úvěru není tedy investor za související předčasné splacení participací nikterak materiálně kompenzován.

Parametry participace

Celkový úrok po odečtení poplatku za administraci KB3M + 1,8 % p.a.
Poplatek za poskytování platebních služeb 1,05 % p.a.
Čistý úrok ve prospěch investora na 3M + 0,75 % p.a.
Odhadovaný čistý výnos investora ke dni zahájení fundraisingu4,8 % ()

Při konstantní výši sazby 3M ke dni zahájení fundraisingu v kombinaci s kvartální výplatou výnosů činí čistý výnos pro investora, určen metrikou (vnitřní výnosové procento), 4,8 % p.a. Pro bližší informace k této metrice navštivte tento článek. V případě poklesu referenční sazby 3M v průběhu trvání investice se adekvátně poníží i čistý výnos pro investora, nicméně je téměř jisté, že společně s poklesem sazeb na mezibankovním trhu budou proporčně klesat i výnosy na alternativních spořících a investičních produktech.

V případě selhání či hrozícího selhání Úvěru může KB prodat pohledávku z úvěrového vztahu na trhu za účelem mitigace ztrát z úvěrového vztahu. V takovém případě Upvest disponuje smluvním ujednáním ROFR („Right-Of-First-Refusal“) k pohledávce, které Upvestu umožňuje dorovnat nejvyšší nabídku na trhu, jež byla KB za odkoupení pohledávky předložena.

V případě takového nabytí pohledávky ze strany Upvest by byla tato pohledávka stále zatížena právem investorů na výnosy z ní plynoucí. V případě, že Upvest nabude takovou pohledávku, tak investoři participují přímo na takové úvěrové smlouvě.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526