Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Projekt Prvního Pluku

Dluhová investice

Překlenovací zajištěný akviziční úvěr

Čistý výnos
6,5 - 7

% p. a.

41 000 000

Investováno

41 000 000

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
 • Investováno

  41 000 000

 • Očekávaná splatnost

  6

  měsíců

 • Počet investic

  212
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny specificky podle smlouvy Prvního Pluku
 • Lokalita projektu

  Praha 8

 • Developer

  VIHOREV.INVESTMENTS SE

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Překlenovací akviziční seniorní úvěr

 • Zajištění

  Zástavní právo k nemovitosti, účelová společnost upvest equity s.r.o. bude v průběhu trvání úvěru držet 100 % akcií na projektové společnosti

 • Účel úvěru

  Financování části kupní ceny nemovitosti

 • Aktuální fáze projektu

  Akviziční

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Upvest poskytuje krátkodobý, překlenovací úvěr do doby získání dlouhodobého bankovního financování. Účelem poskytovaného úvěru od Upvest je financování části kupní ceny nemovitosti. Navázání bankovního financování už při samotné akvizici není možné z důvodu neochoty prodávajícího zatížit nemovitost zástavním právem ještě před úhradou kupní ceny. Upvest tento problém řeší dočasným nabytím 100 % akcií projektové společnosti. Záměrem je budoucí rekonstrukce a následný krátkodobý pronájem ubytovacích jednotek, v těsné blízkosti autobusového nádraží Florenc. Prodávajícím nemovitosti je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. V současnosti je nemovitost využívána jako škola, převážně pro sochařské ateliéry. Podmínkou prodeje nemovitosti bylo uzavření nájemní smlouvy s původním vlastníkem, a to až do konce roku 2021. V průběhu trvání nájemní smlouvy bude developer připravovat projektovou dokumentaci a potřebná povolení pro rekonstrukci nemovitosti vyhovující zamýšlenému účelu. Developer již uzavřel kupní smlouvu, uhradil rezervační poplatek a do 27.2.2020 je povinen uhradit zbylou část kupní ceny.

Popis produktu

Investice do projektu akvizice nemovitosti formou participace na seniorním překlenovacím úvěru se záměrem budoucího refinancování bankovním úvěrem a následnou realizací projektu, konkrétně rekonstrukce budovy na jednotky určené ke krátkodobému pronájmu.

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o. jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost NAVA FUND a.s.

Developerem projektu Prvního Pluku je společnost VIHOREV INVESTMENTS SE., která byla založena roku 2011 panem Maksymem Vykhoryevem. Pan Vykhoryev je aktivním developerem a realitním investorem, mezi jeho projekty patří např. Rezidence Strakonická (Upvest poskytl mezaninové financování na tento projekt), Rezidence u Vojanky a AVION Apartments.

Ve prospěch úvěrujícího bude po převodu nemovitosti na projektovou společnost zřízeno zástavní právo k nemovitosti. Před čerpáním úvěru a následně v průběhu trvání úvěrového vztahu bude držet 100 % akcií projektové společnosti upvest equity s.r.o. (jediným společníkem této společnosti je upvest s.r.o.). Účelem této vlastnické struktury je poskytnout vyšší ochranu pro věřitele.

Účelem úvěru je financování části kupní ceny nemovitosti. Čerpání úvěru proběhne jednorázově v plné výši.

První splátka úroků bude investorům vyplácena nejpozději po 6 měsících od poskytnutí úvěru, druhá splátka úroků a jistiny nejpozději po 10 měsících. Jistina bude splacena jednorázově formou refinancování kombinací bankovním úvěrem a vlastními zdroji. Upvest nevylučuje, že se v budoucnu bude podílet na financování projektu formou mezaninového úvěru, nicméně pokud by se tak stalo, jednalo by se o oddělený případ řešený samostatnou úvěrovou smlouvou.

Dům v ulici Prvního plukuPozn.: Fotografie budovy, která je předmětem akvizice
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Financování části kupní ceny nemovitosti
Lokalita financovaného projektuPraha 8, Karlín
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný NAVA FUND a.s.
Investiční cíl41 000 000 Kč
Celkové
z toho financuje Upvest
z toho financováno
52 000 000 Kč
41 000 000 Kč
11 000 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
První splátka úroků nejpozději po 6 měsících, druhá splátka úroků a jistiny nejpozději po 10 měsících
11.2.2020 –21.2.2020
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvestNení stanovena
11.8.2020
11.12.2020
Zajištění úvěruZástavní právo k nemovitosti, účelová společnost upvest equity s.r.o. bude v průběhu trvání úvěru držet 100 % akcií na projektové společnosti
NAVA FUND a.s.

Parametry

10.4% p.a.
6.5% p.a.
První splátka úroků nejpozději po 6 měsících, druhá splátka úroků a jistiny nejpozději do 10 měsíců

Konkrétně, pro účely této participace se investor podílí i na části poplatku za sjednání úvěru, a to v takové výši, aby bylo dosaženo jeho čistého výnosu ve výši 6,5 % p.a. po období prvních 3 měsíců od načerpání úvěru, na kterém investor drží participaci. V případě, že dojde ke splacení úvěru v průběhu prvních 3 měsíců od načerpání, investor obdrží takovou část poplatku za sjednání úvěru, aby se jeho výnos rovnal výši jeho investice, jako by byla úročena sazbou 6,5 % p.a.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a NAVA FUND a.s.
 • Doručení žádosti o čerpání v období čerpání.
 • Doručení platné pojistné smlouvy vztahující se k nemovitosti.
 • Došlo k úhradě části kupní ceny developerem do advokátní úschovy, určené k převodu kupní ceny a k poskytnutí peněžních prostředků na účet úvěrovaného, určené k budoucí úhradě daně z nabytí nemovitostí.
 • Došlo k řádnému uzavření smlouvy o podřízení všech dluhů developera a ke sjednání jejich prominutí v případě nesplacení dluhu od Upvest.
 • Došlo ke změně členů statutárního orgánu úvěrovaného.
 • Jediným akcionářem úvěrovaného se stala společnost upvest equity s.r.o.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

VIHOREV.INVESTMENTS SE

 • Společnost byla založena v roce 2011
 • Členem představenstva je pan Maksym Vykhoryev, akcionářem je společnost OFFICECENTER.CZ s.r.o., jejímž majitelem je pan Maksym Vykhoryev

Společnost se zaměřuje na rekonstrukce a přestavby bytových domů na malometrážní apartmány v Praze. V projektu Rezidence Strakonická provozuje společnost krátkodobý pronájem a správu nemovitosti. Pan Vykhoryev je aktivním developerem a real estate investorem, stojí i za fondem kvalifikovaných investorů VIHOREV.CAPITAL SICAV, a.s. zaměřujícím se na development rezidenčních a výnosových nemovitostí.

Níže je přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů developerem.

Logo společnosti VIHOREV.INVESTMENTS SE

Výběr uskutečněných projektů

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
Rezidence StrakonickáBytový dům100 mil.KčPraha 5Q3 2018
AVION apartmentsBytový dům115 mil.KčPraha 4Q3 2018
Rezidence U VojankyBytový dům45 mil.KčPraha 5Q2 2018

Lidé

Mgr. Maksym Vykhoryev

Zakladatel společností VIHOREV.INVESTMENTS SE a VIHOREV.CAPITAL SICAV, a.s.

Pan Maksym Vykhoryev působí aktivně na českém realitním trhu již od roku 2008. Vystudoval Karlovu Univerzitu, magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě a VŠE bakalářský obor na Podnikohospodářské fakultě. Mezi jeho klíčové kompetence patří strukturování nemovitostních obchodů a jejich financování. Celková hodnota dokončených a stávajících projektů panem Vykhoryevem přesahuje 500 mil. Kč.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526