Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

OC Kavkaz

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro výnosovou nemovitost

Výnos pro investory
5,5

% p. a.

20 000 000

Investováno

20 000 000

 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 19. 1. 2021.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  20 000 000

 • Očekávaná splatnost

  45

  měsíců

 • Počet investic

  451
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny pololetně
 • Lokalita projektu

  Brno, Bohunice

 • Developer

  OC Kavkaz, a.s.
  Více o developerovi
 • Typ úvěru

  pro výnosovou nemovitost
 • Zajištění

  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu; Podmíněný převod části akcií
 • Účel úvěru

  Refinancování zápůjček a úvěrů akcionáře anebo závazků až do výše 19,766 mil. Kč, poskytnutí zápůjček ostatním společnostem ze skupiny akcionáře
 • Aktuální fáze projektu

  Provozní

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
  • Komerční analýza
  • Účetní a daňová prověrka
  • Technická prověrka
  • Právní prověrka
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Projekt OC Kavkaz se nachází v Brně, v městské části Bohunice. Jedná se o fungující obchodní centrum o 2 165 m2 , jež v roce 2018 prošlo kompletní rekonstrukcí. Hlavními nájemci jsou supermarket Billa, drogerie Teta, prodejna oblečení Pepco či restaurace Kavkaz. V současnosti je obchodní centrum plně pronajato. Obchodní centrum se nachází v oblasti sídlištní, rezidenční zástavby. Historicky byl v objektu i před jeho rekonstrukcí provozován maloobchodní prodej a restaurace. Upvest poskytuje pro účely částečného refinancování vlastních zdrojů vložených do projektu, které developer následně využije na akvizici pozemků pro realizaci dalších retailových projektů. Úroky budou investorům vypláceny na pololetní bázi, a to z tržeb generovaných z pronájmu komerčních prostor obchodního centra. Developer má dlouholeté zkušenosti s developmentem a provozováním retailových objektů (obchodních center), stojí například za projekty OC Perla či OC Kaštanová Brno.

Popis produktu

Investice do nemovitosti využívané jako obchodní centrum formou participace na .

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o. jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost OC Kavkaz, a.s.

Developerem projektu je společnost OC Kavkaz, a.s. za kterou stojí pan Ing. Filip Mátl a pan Ing. Radovan Šenkyřík, kteří disponují bohatými zkušenostmi s developmentem a provozováním komerčních prostor (obchodních center, retail parků).

je poskytován pro provozní fázi projektu, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační riziko, ale riziko provozní. Developer využije od Upvest pro refinancování části vlastních zdrojů vložených do projektu, případně pak na poskytnutí zápůjček vlastním společnostem, a to pro účely akvizice pozemků k budoucímu developmentu nových projektů, a to až do výše celkového úvěrového rámce 20 mil. Kč. Seniorním věřitelem projektu je Komerční banka, a.s. („Seniorní věřitel“). Splacení Upvest tak bude podřízeno splacení úvěru Seniorního věřitele. Konečné datum splatnosti je tak stanoveno po konečném datu splatnosti úvěru Seniorního věřitele.

Úroky budou vypláceny pololetně z provozních výnosů z pronájmu komerčních prostor OC Kavkaz, a to za předpokladu, že s takovým vyplácením udělí seniorní věřitel souhlas. Pokud by souhlas nebyl udělen, úroky budou uhrazeny z jiných zdrojů developera anebo budou kapitalizovány a splaceny společně s jistinou po splacení . Jistina bude splacena buď z vlastních zdrojů developera, refinancováním všech dluhů k datu jejich splatnosti či kombinací výše uvedeného.

Úvěr Upvest bude zajištěn uzavřením notářského zápisu k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a podmíněným (odloženým) převodem části akcií. Takový převod bude vykonán v případě vážného porušení úvěrové smlouvy s Upvest, jako neuhrazením úroků řádně a včas, prolomení maximální/minimálních hodnot kovenantů úvěrové smlouvy (, ) a nesjednání nápravy v dohodnutém termínu, či nevrácení úvěru včetně příslušenství k datu konečné splatnosti úvěru. Jedná se o instrument zvyšující motivaci úvěrovaného úvěr řádně a včas splatit, jelikož i v případě, kdy převod akcií nastane, ale úvěr bude následně řádně vrácen, budou dané akcie vráceny původnímu majiteli. Akcie jsou zastaveny ve prospěch seniorního věřitele a vedeny na jeho majetkovém účtu (jedná se o zaknihované akcie). Upvest tak spolupracuje se seniorním věřitelem, který takový případný převod umožní (seniorním věřitelem je Komerční banka, a.s.). Z důvodu oddělení rizika vyplývajícího z držení části akcií na úvěrovaném je takový případný převod uskutečněn na upvest equity II s.r.o., která je dceřinou společností upvest s.r.o .

Fotografie projektu OC Kavkaz
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Refinancování zápůjček a úvěrů akcionáře anebo závazků až do výše 19,766 mil. Kč, poskytnutí zápůjček ostatním společnostem ze skupiny akcionáře
Lokalita financovaného projektuulice Švermova, Brno – Bohunice
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný OC Kavkaz, a.s.
Odhad ceny nemovitostí
Komerční banky
Upvest
116 500 000 Kč
77 366 510 Kč
20 000 000 Kč
19 133 490 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky placeny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí, jistina splacena jednorázově nejpozději k datu konečné splatnosti
22.01.2021 – 04.03.2021
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest9 měsíců (30.11.2021)
43 měsíců (31.10.2024)
43 měsíců (31.10.2024)
Zajištění úvěruNotářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu; podmíněný převod části akcií
Projektová společnostOC Kavkaz, a.s.

Parametry

1,4 % p.a.
5,5 % p.a.
Pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky jistiny úvěrovaným. Výnosy jsou investorům vypláceny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí. Úhrada úroků vždy podléhá souhlasu seniorního věřitele.

Úvěrovaný může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro úvěrovaného, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti. Úvěr může být splacen před datem konečné splatnosti pouze se souhlasem seniorního věřitele.

od Upvestu podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a OC Kavkaz a.s.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného
 • Doručení písemného souhlasu Seniorního věřitele s poskytnutím úvěru, kde za souhlas se považuje i podepsaná smlouva o podřízení dluhu uzavřená mezi upvest s.r.o., Seniorním věřitelem a úvěrovaným
 • Došlo k řádnému podřízení ostatních zápůjček a úvěrů úvěrovaného (vyjma )
 • Došlo k řádnému uzavření dohody ve formě notářského zápisu k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu
 • Došlo k uzavření smlouvy o podmíněném převodu akcií a související dokumentace

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

OC Kavkaz, a.s.

 • Společnost byla založena v roce 2017
 • Jednatelem společnosti je Ing. Radovan Šenkyřík
 • Jediným akcionářem je Vernison Real Estate, a.s.

Společnost byla založena za účelem akvizice a následné rekonstrukce původního obchodního centra Kavkaz. Rekonstrukci společnost dokončila v květnu 2018, v srpnu 2018 byla stavba zkolaudována a byl zahájen provoz obchodního centra a pronájem retailových prostor. Jednatel a akcionář společnosti OC Kavkaz, a.s. mají dlouholeté zkušenosti s developmentem a správou retailových i kancelářských objektů.

Níže uvádíme výběr uskutečněných projektů úvěrovaným či jeho akcionáři.

Logo společnosti OC Kavkaz, a.s.

Výběr projektů

Název projektuRealizace
OC Perla2017
OC Kaštanová2020
OC Kavkaz2018

Lidé

Ing. Filip Mátl

Pan Mátl se zaměřuje na akvizice, development, rekonstrukce a následnou správu obchodních center v České republice. Stál například za projekty OC Perla, OC Kaštanová či OC Jihlava.

Ing. Radovan Šenkyřík

Pan Šenkyřík je zodpovědný za správu a provoz obchodního centra z pozice jediného člena představenstva společnosti. Je zodpovědný za správu a provoz i dalších obchodních center či kancelářských budov v Brně.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2023, upvest s.r.o., IČ: 05835526