Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Ponavia Rezidence III

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro přípravu projektu a stavební realizaci

Čistý výnos
7,5

% p. a.

35 280 000

Investováno

35 280 000

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Investiční příležitost je aktuálně otevřena pro druhou a třetí tranši financování.
Závěry níže prezentované investiční analýzy první tranše, která byla zpracována k datu 25. 5. 2021, jsou aplikovatelné pro posouzení participace na dalších tranších pouze v omezeném rozsahu. Upvest opětovně neprováděl právní a technickou prověrku. Veškeré změny a specifika dalších tranší financování jsou popsány v rámci průvodní zprávy.
Aktualizované dokumenty a informace pro duhou tranši jsou níže:
Průvodní zpráva pro druhou tranši
Sazebník pro druhou tranši
Poslední investorský report za Q1 2022
 • Investováno

  35 280 000

 • Očekávaná splatnost

  16

  měsíců

 • Počet investic

  804
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Brno

 • Developer

  Trikaya Asset Management

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr pro přípravu projektu a stavební realizaci

 • Zajištění

  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu.

 • Účel úvěru

  Refinancování části současných závazků z titulu emise dluhopisů až do výše 30 318 tis. Kč a financování části stavebních nákladů a nákladů spojených s realizací stavby až do výše 10 682 tis. Kč

 • Aktuální fáze projektu

  Povolovací řízení

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
  • Komerční analýza
  • Technická prověrka
  • Právní prověrka
  • Finanční prověrka
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer

Shrnutí

Projekt Ponavia Rezidence III. se nachází na ulici Střední v Brně-Králově Poli a přímo navazuje na předchozí dvě již realizované etapy projektu stejným developerem. První dvě etapy výstavby byly úspěšně dokončeny a z více než 88 % prodány. Projekt disponuje pravomocným územním rozhodnutím pro výstavbu polyfunkčního domu (o 33 bytech a 39 ubytovacích jednotkách). Upvest poskytuje mezaninové financování pro účely částečného refinancování existující splatné emise dluhopisů a případně i financování části stavebních nákladů a nákladů souvisejících s realizací projektu v rámci budoucích čerpání úvěru. Výplata úrokových výnosů investorům participujícím na tomto úvěru by měla proběhnout společně se splátkou jistiny k datu předpokládané splatnosti.

Popis produktu

Participace na mezaninovém úvěru za účelem financování developerského projektu Ponavia Rezidence III.

Developerem projektu je společnost PONAVA CENTRUM a.s., za níž stojí developerská skupina Trikaya. Realitní skupina Trikaya je skupinou společností podnikajících v oblasti výstavby a investic do nemovitostí v České republice se specializací na město Brno. Skupina realizovala již první dvě etapy projektu Ponavia Rezidence, dále například projekt Rezidence Erasmus či projekt Bytové domy Neumanka. Mezi aktuální projekty skupiny patří například rekonstrukce OC Futurum, rekonstrukce OC Řepy, připravovaný projekt Čtvrť Pod Hády či výstavba administrativní nemovitosti Landmark.

Developer aktuálně disponuje pravomocným územním rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 24.11.2020. Vydání stavebního povolení se očekává ke konci Q4 2021. Developer využije první čerpání mezaninového úvěru od Upvest ve výši 30 318 tis. Kč pro účely refinancování splatné emise dluhopisů a případná další čerpání v celkové výši až 10 682 tis. Kč po získání pravomocného stavebního povolení k financování stavebních nákladů a nákladů souvisejících s realizací projektu. Seniorní věřitel projektu není k datu vyhodnocení projektu znám (nedošlo k uzavření úvěrové smlouvy ani potvrzení indikativní nabídky). Plánuje se, že seniorní věřitel poskytne seniorní úvěr až do výše 201,7 mil. Kč, minimálně však 160 mil. Kč pro účely úhrady nákladů souvisejících s projektem. Vstup seniorního věřitele se očekává po vydání stavebního povolení.

Upvest poskytne úvěr ještě před zahájením výstavby, popřípadě před získáním stavebního povolení, za účelem refinancování části současných závazků developera z titulu emise dluhopisů. Doposud proinvestovanými náklady jsou náklady na akvizici pozemku a část projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) a související inženýring. Po získání pravomocného stavebního povolení může být zbývající část úvěrového rámce poskytnuta v jednom nebo více čerpáních, a to za účelem úhrady soft costs a hard costs spojených s realizací projektu, před zahájením čerpání seniorního úvěru. Po vstupu banky se Upvest přesouvá ze seniorní do juniorní pozice.

Úvěry poskytnuté Upvest a seniorním věřitelem budou využity k refinancování stávajících závazků, profinancování stavebních a souvisejících projektových nákladů. Po dokončení stavby a kolaudaci polyfunkčního domu se předpokládá nejprve splacení seniorního úvěru z výnosů obdržených od koncových klientů. Ke splacení úroků a jistiny úvěru Upvest dojde po prodeji dostatečného počtu jednotek projektu, po doplatku kupních cen za jednotky projektu a splacení seniorního věřitele.

Úvěr bude standardně podřízen pohledávce Seniorního věřitele. Developer má povinnost udržovat hodnotu ukazatelů a pod úrovní 90 %. Developer musí v průběhu trvání úvěru plnit mimo jiné finanční plán (více v rámci sekce Časový harmonogram a Kontrola) a nesmí bez souhlasu Upvest prodávat jednotky za ceny nižší než minimálně stanovené.

Vizualizace projektu Ponavia Rezidence III
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Refinancování části současných závazků z titulu emise dluhopisů až do výše 30 318 tis. Kč a financování části stavebních nákladů a nákladů spojených s realizací stavby až do výše 10 682 tis. Kč
Lokalita financovaného projektuBrno, ulice Střední
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný PONAVA CENTRUM a.s.
Investiční cíl30 318 000 Kč
Celkové
z toho financováno
z toho financováno od Upvest
z toho financováno
264 296 914 Kč
až do 201 700 000 Kč
až do 41 000 000 Kč
21 596 914 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Jednorázově či postupně k datu předpokládané splatnosti
24.05.2021 – 23.06.2021
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest12 měsíců (30.06.2022)
34 měsíců (30.04.2024)
53 měsíců (30.11.2025)
Zajištění úvěruNotářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu
DeveloperTrikaya Asset Management a.s.
Projektová společnostPONAVA CENTRUM a.s.

Parametry

0,30 - 1,30 % p.a.*
6,20 % p.a.
Nejdříve v den splacení úvěru developerem, nejpozději v den vypořádání

* Nižší poplatek za poskytování platebních služeb a prezentovaný čistý výnos pro investora se aplikuje tehdy, kdy seniorním věřitelem projektu bude Komerční Banka a.s. V případě nenaplnění podmínek ze strany developera bude poplatek za poskytování platebních služeb navýšen o 1,0 % p.a.

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až do úplného splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od Upvest developerem, výnosy odpovídající rezervačnímu poplatku (tj. rezervaci peněžních prostředků v průběhu plnění podmínek čerpání úvěrovaným) však budou vyplaceny investorům ke dni poskytnutí úvěru a rezervační poplatek tak bude započítán úvěrovanému oproti částce čerpání.

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti úvěru umožňuje úvěrovanému splatit úvěr v momentu dosažení dostatečných výnosů z prodeje jednotek pro splacení úvěru seniorního věřitele i Upvest a také poskytuje dostatečný časový prostor úvěrovanému pro prodej těchto jednotek v případě neočekávané situace na trhu.

Developer může splatit úvěr od Upvest před datem nejbližší splatnosti. Za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti. Avšak v případě, kdy Upvest nebude schopen získat potřebné zdroje pro druhé a další čerpání, ztrácí Upvest nárok na poplatek za předčasné splacení úvěru.


od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám:

 • Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a PONAVA CENTRUM a.s.
 • Doručení žádosti o čerpání v období čerpání.
 • Došlo k podřízení veškerých závazků úvěrovaného (zápůjček externích, vnitroskupinových) splacení úvěru Upvest, v případě, kdy takové budou k okamžiku čerpání existovat.
 • Došlo k uzavření notářského zápisu k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu ze strany úvěrovaného.
 • Došlo ke splacení současného dluhu za fyzickou osobou, což úvěrovaný potvrdil předložením podepsané kvitance.
 • Developer disponuje dostatečnými peněžními prostředky, které v součtu s prvním čerpáním úvěru Upvest převyšují veškeré závazky z titulu splatné emise dluhopisů.
 • Vlastní kapitál úvěrovaného činí nejméně 50.600.000 Kč.
Pro druhé a další čerpání:
 • Úvěrovaný předložil úvěrujícímu znalecký posudek, který potvrdí, že v souladu se Smlouvou o dílo došlo k prostavění nákladů v hodnotě dle předložené faktury Generálním dodavatelem a že došlo ke zhodnocení nemovitostí v rámci Projektu výstavby alespoň ve výši předložené faktury dodavatelem díla.
 • Došlo k uzavření úvěrové smlouvy se Seniorním věřitelem.
 • Seniorní věřitel odsouhlasil poskytnutí úvěru, například formou smlouvy o podřízení úvěru Upvest.
 • Úvěrovaný proinvestoval alespoň 40 % z vlastních zdrojů požadovaných seniorním věřitelem a takové proinvestované vlastní zdroje doložil.
 • Došlo k uzavření smlouvy o dílo ke spokojenosti Upvest
 • Doručení pravomocného stavebního povolení.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

Trikaya Asset Management a.s.

Realitní skupina Trikaya je skupinou společností podnikajících v oblasti výstavby a investic do nemovitostí v České republice s geografickou orientací převážně na město Brno. Společnost byla založena v roce 2010 a původně se věnovala čistě developmentu rezidenčních budov. V současné době společnost realizuje kromě rezidenční výstavby také výstavbu administrativních budov a investice do obchodních center s plánovanou rekonstrukcí a jejich rozvojem. Skupina realizovala již první dvě etapy projektu Ponavia Rezidence, dále například projekt Rezidence Erasmus či projekt Bytové domy Neumanka. Mezi aktuální projekty skupiny patří například rekonstrukce OC Futurum, rekonstrukce OC Řepy, připravovaný projekt Čtvrť Pod Hády či výstavba administrativní nemovitosti Landmark.

Logo společnosti Trikaya

Lidé

Výkonným ředitelem a předsedou představenstva společnosti Trikaya Asset Management a.s. je pan Ing. Dalibor Lamka, výkonným ředitelem a místopředsedou představenstva je pan. Ing. Alexej Veselý.

Pan Lamka s panem Veselým se pohybují na realitním trhu v rámci společnosti Trikaya Asset Management a.s. již přes 11 let. Původním zaměřením společnosti byl development rezidenčních budov, v současné době však skupina realizuje kromě rezidenční výstavby také výstavbu administrativních budov a rekonstrukce obchodních center.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348226 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526