Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Projekt Točná

Dluhová investice

Seniorní zajištěné financování pro přípravu projektu

Čistý výnos
5,49 - 5,99

% p. a.

9 335 000

Investováno

9 335 000

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Průvodní zprávu vývoje projektu od minulé tranše si můžete stáhnout zde.
 • Investováno

  9 335 000

 • Očekávaná splatnost

  10

  měsíců

 • Počet investic

  145
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Točná, Praha 12

 • Developer

  Skupina Naevia

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr pro přípravu projektu a stavební realizaci

 • Zajištění

  Zástavní právo k pozemkům projektu výstavby
  Zástavní právo k obchodnímu podílu
  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti
  Přistoupení k dluhu fyzickou osobou
 • Účel úvěru

  Refinancování závazků společnosti vůči třetím stranám až do celkové výše 7 500 000,-Kč

 • Aktuální fáze projektu

  Architektonická studie

 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Popis produktu

Investiční analýza projektu Točná, ve znění uvedeném níže, reflektuje stav projektu k datu prvního fundraisingu - 17.1.2019 ve výši 7 500 000 Kč. Nyní, na základě druhé úvěrové smlouvy, dochází k navýšení celkové úvěrové částky celkem až o 1 835 000 Kč pro účely akvizice pozemků příjezdových komunikací. Úvěr je poskytován za obdobných podmínek a zajištění jako první úvěr. Přesný popis aktuálního stavu projektu, účelu úvěru a popis zajištění je uveden v průvodní zprávě k projektu.

Investice do developerského projektu přípravy projektu výstavby areálu 14 rodinných domů v nadstandartním provedení. Účelem úvěru od Upvest je refinancování závazků společnosti vůči třetím stranám až do celkové výše 7 500 000,-Kč a financování nákladů spjatých s přípravou developerského projektu.

Developerem projektu je skupina Naevia, která současně realizuje projekt Za Větrníkem, v rámci něhož došlo k výstavbě 20 rodinných domů.

Plánovaný projekt je v souladu s platným územním plánem. Úvěr Upvest je zajištěn pozemky v hodnotě 23 691 498 Kč dle znaleckého posudku, zástavním právem k obchodním podílům na společnosti vlastnící pozemky. Navíc byl sepsán notářský zápis k přímé vykonatelnosti a jednatelka společnosti, která je zároveň společníkem úvěrovaného přistoupila k dluhu jako fyzická osoba.

Úvěr je poskytován pouze po období přípravy projektu. Úvěr bude splacen do dvou měsíců od obdržení pravomocného stavebního povolení anebo do 30 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy, podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. Úvěr pak bude buď refinancován anebo splacen z vlastních zdrojů developera plynoucích z prodejů jednotek jiného projektu, který developer momentálně realizuje.

Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Refinancování závazků společnosti vůči třetím stranám až do celkové výše 7 500 000,-Kč
Lokalita financovaného projektuPraha 12, Točná
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný STAMONT s.r.o.
7 500 00 Kč
Celkové
z toho financováno od Upvest
z toho financováno
26 400 000
7 500 000 Kč
18 900 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Jednorázově k datu
17.01.2019 – 28.02.2019
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest13 měsíců (19.02.2020)
30 měsíců (20.07.2021)
30 měsíců (20.07.2021)
Zajištění úvěru nemovitostíZástavní právo k pozemkům projektu výstavby
Zástavní právo k obchodnímu podílu
Notářský zápis k přímé vykonatelnosti
Přistoupení k dluhu fyzickou osobou
Skupina Naevia
STAMONT, spol s.r.o.

Parametry

5,62 % p.a.
Nejdříve v den splacení , nejpozději v 

může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti a to jednorázově, nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny . Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od Upvest .

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti úvěru je zde z důvodu (i) umožnění splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů a (ii) z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro prodej jednotek projektu v případě neočekávané situace na trhu.

může splatit úvěr od upvest i před datem , za tohoto předpokladu je investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by obdržel, pokud by byl splacen v den .

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a STAMONT, spol. s.r.o.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Od uzavření nedošlo k výraznému zhoršení ekonomické situace developera a/nebo nedošlo ke změnám vstupních předpokladů, které negativně ovlivňují a/nebo by mohly ovlivnit realizaci výstavby projektu či splacení úvěru dle .
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného.
 • Paní Petra Mašková písemně přistoupila k Dluhu dle této smlouvy ve smyslu § 1892 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Došlo k řádnému uzavření zástavní smlouvy zajišťující Dluh dle této smlouvy mezi úvěrujícím a společníkem úvěrovaného panem Janem Vojtěchovským k celému obchodnímu podílu tohoto společníka na úvěrovaném, a dále došlo k řádnému uzavření zástavní smlouvy zajišťující Dluh dle této smlouvy mezi úvěrujícím a společníkem úvěrovaného paní Petrou Maškovou, k celému obchodnímu podílu tohoto společníka na úvěrovaném.
 • Došlo k uzavření dohody ve formě notářského zápisu mezi úvěrujícím a úvěrovaným, dle které se úvěrovaný zavázal splnit pohledávku dle této smlouvy a paní Petra Mašková, k této dohodě přistoupila a spolu s úvěrovaným svolila, aby podle tohoto notářského zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby takový notářský zápis byl exekučním titulem v případě, že svoji povinnost nesplní.
 • Došlo k podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch úvěrujícího k pozemkům parc. č. č. 868/3, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877/6, 877/52 a 878/4 v katastrálním území Točná, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

Naevia

 • Development projektu Za Větrníky I. a II.
 • Realizace interiérů

Společnost NAEVIA INVEST s.r.o. má dva rovnocenné společníky, a to Petru Maškovou a Martina Faktora. Jedná se o relativně novou společnost, která v současné době realizuje dva projekty. Paní Petra Mašková se věnuje i realitní činnosti pod spřízněnou společností NAEVIA ESTATE s.r.o.

Logo developerské společnosti

Přehled projektů ve fázi realizace

Název projektuTypInvestiční objemLokalitaRealizace
Za Větrníky 120 RD--DobříšQ4 2018 - Q! 2019
Za Větrníky 2Rodinné domy--DobříšV přípravě

Lidé

Petra Mašková

Zakládající členka developerské společnosti NAEVIA INVEST s.r.o., jednatel a 50% spoluvlastník, dále 100% vlastník a jednatel společnosti NAEVIA ESTATE s.r.o., která provozuje realitní činnost a 100% vlastník a jednatel společnosti MY BED s.r.o.

Petra Mašková se věnuje oblasti nemovitostí již více než 25 let. Zkušenosti původně získávala provozováním a správou komerčních i rezidenčních nemovitostí, 15 let spolupracovala s realitní kanceláři Lexxus a.s., kde měla na starosti převážně projekt management bytových projektů, projektů rodinných domů a konzultace individuální výstavby. Vystudovala Vysokou školu finanční a správní, obor Ekonomika a management. Ve společnosti NAEVIA INVEST s.r.o. má na starosti finanční, obchodní procesy a projektový management.

V rámci individuální výstavby se také podílela na relizaci souboru šesti vilových objektů v Praze

Přehled vybraných projektů na jejichž realizaci se podílela:
Rezidence Golf Hostivař (Rodop, a.s.)http://www.rezidencegolfhostivar.cz/
Hanspaulka Nové vily (Podzimek a synové s.r.o.)https://www.archiweb.cz/b/hanspaulka-nove-vily
Radotínské vyhlídky (2M Development s.r.o. + Podzimek a synové s.r.o.)http://www.radotinskevyhlidky.cz/
12LOFTs (Hochtief Development Czech Republic s.r.o.)http://openhousepraha.cz/en/12-lofts-3/

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526