Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Viladomy Babice II

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro stavební realizaci

Čistý výnos
7,1 - 7,5

% p. a.

5 735 000

Investováno

5 735 000

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
Závěry níže prezentované investiční analýzy prvního úvěru, která byla zpracována k datu 17.09.2020, jsou aplikovatelné pro posouzení participace na druhé úvěrové smlouvě pouze v omezeném rozsahu. Upvest opětovně neprováděl právní a technickou prověrku. Veškeré změny a specifika druhé úvěrové smlouvy jsou popsány v rámci průvodní zprávy.
Průvodní zprávu týkající se vývoje projektu a parametrů druhé úvěrové smlouvy si můžete stáhnout zde.
 • Investováno

  5 735 000

 • Očekávaná splatnost

  12

  měsíců

 • Počet investic

  74
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Babice

 • Developer

  Viladomy Babice s.r.o.

  Více o developerovi

 • Typ úvěru

  Podřízený mezaninový úvěr
 • Zajištění

  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu; Přistoupení společníka úvěrovaného, pana Alana Ilczyszyna, k dluhu
 • Účel úvěru

  Úhrada finančních nákladů a poskytnutí zápůjček ostatním projektovým společnostem společníka úvěrovaného (Polyfunkce Vltava s.r.o. a Viladomy Babice II, s.r.o.), které tyto prostředky využijí pro úhradu nákladů spjatých s přípravou realizace II. etapy projektu Viladomy Babice
 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

V průběhu Q3 2020 poskytnul Upvest developerovi Viladomy Babice, s.r.o. („úvěrovaný“) mezaninový úvěr ve výši 10 mil. Kč pro účely částečného financování nákladů spjatých s realizací záměru výstavby šesti rodinných domů o celkem 12 bytových jednotkách (I. etapa). Všech 12 jednotek projektu je již zasmluvněno smlouvami o smlouvách budoucích kupní. Stavební realizace pokračuje bez komplikací, v souladu s předpokládaným harmonogram. Developer v rámci příprav II. etapy projektu (tři rodinné domy o celkem šesti bytových jednotkách) uzavřel s Upvest druhou úvěrovou smlouvu jejíž splacení je podřízeno seniornímu věřiteli Equa bank a.s. a rovněž prvnímu úvěru Upvest). Účelem tohoto úvěru je poskytnutí zápůjčky novým projektovým společnostem společníka úvěrovaného, které tyto prostředky využijí pro úhradu nákladů spjatých s přípravou realizace II. etapy projektu Viladomy Babice. Druhá úvěrová smlouva uzavřená s úvěrovaným obsahuje všechny relevantní povinnosti a prohlášení první úvěrové smlouvy. Úvěr bude splacen z výnosů z prodeje jednotek první etapy, které jsou nyní zasmluvněny na 84,1 mil. Kč bez DPH. Primární motivací Upvest pro uzavření druhé úvěrové smlouvy byl zatím bezproblémový průběh realizace projektu a aktuální výše zasmluvněných výnosů, která poskytuje dostatečný komfort pro splacení seniorního úvěru, prvního mezaninového úvěru, tak úvěru na základě druhé úvěrové smlouvy. Závěry investiční analýzy jsou aplikovatelné pro posouzení participace na druhé úvěrové smlouvě pouze v omezeném rozsahu. Upvest opětovně neprováděl právní a technickou prověrku.

Popis produktu

Participace na mezaninovém úvěru za účelem financování developerského projektu Viladomy Babice.

Developerem projektu je společnost Viladomy Babice s.r.o., za kterou stojí pan Alan Ilczyszyn, jenž má více jako dvacetileté zkušenosti na pozicích managementu národních i nadnárodních společností.

Developer využije mezaninový úvěr od Upvestu pro refinancování části vlastních zdrojů vložených do projektu, a to až do výše 1,365 mil. Kč, a zbývající část úvěru pro úhradu části projektových nákladů spjatých s realizací I. etapy projektu Viladomy Babice, konkrétně výstavby šesti rodinných domů o 12 bytových jednotkách. Zbývající náklady spjaté s realizací projektu bude úvěrovaný hradit čerpáním seniorního úvěru, který poskytuje Equa bank a.s. („Seniorní věřitel“).

Developer disponuje pravomocným stavebním povolením pro výstavbu šesti rodinných domů a související infrastruktury. V srpnu 2020 byly zahájeny stavební práce na výstavbu inženýrských sítí, dokončení výstavby a kolaudace je plánována na přelom roku 2021 a 2022. Ke splacení úvěru Upvest dojde po kolaudaci, po doplatku kupních cen za jednotky projektu a splacení pohledávky Seniorního věřitele.

Stavební realizace probíhá na základě dvou smluv o dílo s dvěma generálními dodavateli. Jedna smlouva o dílo upravuje realizaci infrastruktury projektu a druhá smlouva pak samotnou realizaci rodinných domů o dvou bytových jednotkách.

Fotografie projektu Viladomy Babice
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Refinancování vlastních zdrojů až do výše 1 365 268 Kč, financování části stavebních nákladů, financování části ostatních projektových nákladů až do výše 1 199 000 Kč.
Lokalita financovaného projektuulice Starobabická, Babice
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný Viladomy Babice s.r.o.
Celkové
Equa bank a.s.
Upvest
72 706 394 Kč
50 382 000 Kč
10 000 000 Kč
12 324 394 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Jednorázově k datu předpokládané splatnosti
17.09.2020 – 15.10.2020
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest13 měsíců (15.11.2021)
17 měsíců (31.03.2022)
57 měsíců (01.07.2025)
Zajištění úvěruNotářský zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu; Přistoupení společníka úvěrovaného, pana Alana Ilczyszyna, k dluhu; Zajišťovací obchodní podíl ve výši 39,8 % na úvěrovaném zapsán ve prospěch společnosti upvest equity I s.r.o.
Projektová společnostViladomy Babice s.r.o.

Parametry

2.4 % p.a.
6,6% p.a.
Nejdříve v den splacení úvěru developerem, nejpozději v den vypořádání

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti a to jednorázově, nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny developerem. Výnosy budou investorům vyplaceny po dané splátce úvěru developerem.

Developer může splatit úvěr od Upvest i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti umožňuje úvěrovanému splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů z prodejů jednotek projektu pro splacení úvěru Seniorního věřitele i Upvest a také z důvodu poskytnutí dostatečného časového prostoru úvěrovanému pro prodej těchto jednotek v případě neočekávané situace na trhu či prodloužení harmonogramu stavebních prací.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a Viladomy Babice s.r.o.
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného prohlášení úvěrovaného
 • Doručení písemného souhlasu Seniorního věřitele s poskytnutím úvěru, kde za souhlas se považuje i podepsaná smlouva o podřízení dluhu uzavřená mezi upvest s.r.o., Seniorním věřitelem a úvěrovaným
 • Došlo k řádnému uzavření úvěrové smlouvy se Seniorním věřitelem, kde tato smlouva byla předložena upvest s.r.o.
 • Došlo ke splnění veškerých podmínek čerpání první a druhé tranše Seniorního úvěru (účelem prvních dvou tranší Seniorního úvěru je financování výstavby a finančních nákladů souvisejících se Seniorním úvěrem)
 • Společník a zároveň jednatel úvěrovaného pan Alan Ilczyszyn přistoupil k dluhu
 • Došlo k řádnému podřízení ostatních zápůjček a úvěrů úvěrovaného (vyjma Seniorního úvěru)
 • Došlo k vypovězení úvěrové smlouvy s třetí stranou, která měla poskytovat juniorní financování a doručení písemnému potvrzení, že z této smlouvy neplynou žádné dluhy a došlo k zániku této smlouvy
 • Došlo k řádnému uzavření dohody ve formě notářského zápisu k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu
 • Došlo k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, na základě které se upvest equity I s.r.o. stala společníkem úvěrovaného s obchodním podílem o velikosti 39,8 % a to za účelem zajištění pohledávky plynoucí ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi upvest s.r.o. a Viladomy Babice s.r.o.
 • Úvěrovaný doložil, že došlo k úhradě alespoň 2,2 mil. Kč na základě a v souladu se smlouvami o dílo
 • Úvěrovaný doložil, že došlo k pojištění díla v souladu se smlouvami o dílo

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

Viladomy Babice s.r.o.

Jedná se účelově založenou projektovou společnost pro realizaci projektu Viladomy Babice. Jedná se také o první developerský projekt pana Ilczyszyna, který za tímto projektem stojí. Pan Ilczyszyn je také akcionářem investiční skupiny VYKER, a.s. jenž spravuje majetek privátních investorů o objemu 100 mil. USD a realizuje investice do odvětví telekomunikací, zdravotnictví, nemovitostí, technologií, zemědělství a turismu.

Developer plánuje po dokoneční I.etapy projektu Viladomy Babice, jenž je předmětem této analýzy a financování, rozšířit tento projekt o II. etapu.

Logo společnosti Viladomy Babice s.r.o.

Lidé

Alan Ilczyszyn

Zkušený manažer s více jak dvěmi desetiletími zkušeností z různorodých oborů. Úspěšně působil na pozicích generálních ředitelů, technického, provozního ředitele a v celé řadě manažersko-obchodních pozicích. Zakládal a transformoval velké společnosti jak pro stát, tak i pro soukromé investory, kde transformoval provozní, finanční a obchodní modely řízení společností s cílem poskytovat nové služby a zvyšovat efektivitu podniku. Je zkušený v oblasti řízení investic pro soukromé i institucionální investory a zaměřuje se zejména na investice v oblasti nových technologií, výroby a průmyslu, telekomunikací, stavebnictví a nemovitostí.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u Městského soudu v Praze, sp. zn. 058 35 526 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526