Upvest logo
 • Nabídka investic
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Harfa Park VIII

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro stavební realizaci

Čistý výnos
5,9 - 6

% p. a.

28 448 156

Investováno

28 448 156

 

Investovat bude možné za

Proč nemůžu investovat hned?
 • Investováno

  28 448 156

 • Očekávaná splatnost

  21

  měsíců

 • Počet investic

  531
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  Praha

 • Developer

  FINEP HOLDING, SE

  Více o developerovi

 • Účel úvěru

  Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v projektu

 • Typ úvěru

 • Zajištění


  Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE
 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
  • Popis investičního produktu
  • Parametry participace
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám na mezaninovém úvěru pro 8. etapu pražského rezidenčního projektu Harfa Park. je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Tato etapa se sestává z bytového domu, který má dvě sekce „Y1“ a „Y2“. V projektu bude realizováno celkem 62 bytových jednotek, 74 garážových parkovacích stání a 22 komor. Projekt se nachází ve fázi stavební realizace (proinvestováno již bylo celkem 10 % stavebních nákladů projektu) a disponuje předprodeji na úrovni 98,4 % z minimálních požadovaných výnosů, kdy ke splacení úvěru od Upvest k předpokládanému datu splacení stačí realizovat 80 % prodejů při minimálních požadovaných výnosech. Projekt má platné stavební povolení a stavební práce probíhají od srpna 2021.

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Předpokládaná splatnost je přibližně 21 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 01.01.2025. Splacení úvěru probíhá po kolaudaci z prodejů jednotek projektu a po splacení bankovního úvěru.

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí (LTV) a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhu vůči nákladům projektu (LTC). Tato maximální hranice byla stanovena pro ve výši 85 %, a pro (s ohledem na realizované předprodeje projektu) pak ve výši 100 %.

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na kontrolu nemovitostí v katastru nemovitostí, úvěrovaného v rejstřících, platnosti veřejnoprávních povolení k realizaci stavby, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, budoucích kupních smluv uzavíraných s kupujícími budoucích jednotek a dalších potenciálních právních rizik.

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz této prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného stavebního povolení, revizi projektového rozpočtu a časového harmonogramu, validaci prodejní plochy projektu, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, současného stavu výstavby projektu a dalších možných technických rizik.

Ze závěrů citlivostní analýzy vyplývá, že i při poklesu prodejních cen až o 19,8 % pod minimální dle úvěrové smlouvy (které jsou určeny o cca 8 % níže, než odhad výnosů dle úvěrovaného) a bez změny ostatních předpokladů lze očekávat splacení úvěru Upvest včetně příslušenství. Ze závěrů citlivostní analýzy dále vyplývá, že případné zvýšení stavebních nákladů o více než 15 % oproti maximálním stavebním nákladům poskytuje stále dostatečnou míru profitability projektu na úrovni ukazatele 1,14x. Dostatečná profitabilita projektu v úrovni 1,19x zůstává zachována i při prodloužení celkového časového harmonogramu o více než 12 měsíců oproti nynějšímu předpokladu.

Mezi hlavní rizika této investiční příležitosti řadíme především stavební riziko ve vztahu ke generálnímu dodavateli, který nemusí dostát svým závazkům ze smlouvy o dílo i přes případné sankce, dále případné prodloužení časového harmonogramu realizace projektu a související možné vypovězení již uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních, které mohou bez sankcí vypovědět, pokud kolaudace projektu neproběhne do 90 dnů od povinnosti zkolaudovat bytový dům, která je 23.01.2024. Očekávané datum kolaudace dle smlouvy o dílo s generálním dodavatelem je koncem července 2023 a datum předání stavby je koncem října 2023 po odstranění vad a nedodělků. Nicméně výše uvedená rizika se snažíme mitigovat mj. povinností provést kolaudaci projektu do 30.09.2023 nebo povinností doplnění vlastních zdrojů developera v případě navýšení investičních nákladů projektu. Ručitelské prohlášení dle názoru Upvest zvyšuje validitu dohodnutých povinností. Nejedná se však o vyčerpávající výčet rizik projektu, kterých je mnohem více.

Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Popis produktu

na mezaninovém úvěru za účelem financování developerského projektu Harfa Park VIII v Praze - Vysočany.

Developerem projektu je společnost FINEP, která v rámci České republiky a Slovenska postavila více než 13 500 bytů v desítkách úspěšně dokončených projektů. Společnost FINEP se věnuje rezidenčnímu i administrativnímu developmentu již více než 25 let. Úvěrovanou společností je dceřiná společnost FINEPu, určená výhradně pro realizaci projektu Harfa Park VIII, a to společnost FINEP Harfa k.s.

Developer využije od Upvest pro účely refinancování části vlastních zdrojů, především akvizičních nákladů vynaložených v rámci projektu. Úvěr je poskytován ve fázi stavební realizace projektu.

Úvěr Upvest bude zajištěn ručitelským prohlášením mateřské společnosti úvěrovaného FINEP HOLDING, SE a notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu. Úroky budou po dobu úvěrového vztahu kapitalizovány a splaceny společně s jistinou. Jistina bude splacena jednorázově nebo postupně z výnosů projektu nebo refinancováním bankovním úvěrem, nejpozději však k datu konečné splatnosti.

Popis investičního produktu

Produkt

(podílení se na a ztrátách ze )

Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v projektu
Lokalita financovaného projektuulice Pod Harfou, Praha 9 - Vysočany
Úvěrující upvest s.r.o.
Úvěrovaný FINEP Harfa k.s.
Investiční cíl28.448.156 Kč
Celkové investiční náklady projektu284.481.558 Kč bez DPH
184.132.402 Kč
z toho financováno úvěrem od Upvest28.448.156 Kč
z toho financováno z vlastních zdrojů developera a přijatých klientských záloh71.901.000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Úroky kapitalizovány a splatné společně s jistinou, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti z výnosů projektu nebo refinancováním Tranší C bankovního úvěru
Typ úročení
02.03.2022 - 20.04.2022
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest
12 měsíců od čerpání úvěru (cca 31.3.2023)
21 měsíců (31.12.2023)
34 měsíců (01.01.2025)
Zajištění úvěru


Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE

Projektová společnost / ÚvěrovanýFINEP Harfa k.s.

Parametry participace

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově, anebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem čerpání úvěru developerem a končí dnem obdržením splátky dané jistiny úvěrujícím. Výnosy budou investorům vyplaceny bezodkladně po obdržení příslušné splátky úvěrujícím.

Developer může splatit úvěr od Upvest i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

Časová prodleva mezi předpokládanou splatností a dnem konečné splatnosti umožňuje úvěrovanému splatit úvěr v momentu dosažení dostatečných prodejů po dokončení stavební realizace pro úplné splacení seniorního úvěru a následně úvěru Upvest. Zároveň poskytuje dodatečnou rezervu pro případná prodlení v rámci stavební realizace či jiných komplikací.

1,1 - 1

% p.a.

Poplatek za poskytování platebních služeb

5,9 - 6

% p.a.

Čistý výnos

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

KB Smart Solutions Logo

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2022, upvest s.r.o., IČ: 05835526