Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Rezidence Pergamenka III

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro stavební realizaci

Výnos pro investory
5,9 - 6

% p. a.

55 312 500
55 312 500
 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 7. 3. 2022.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  55 312 500

 • Očekávané splacení

  22

  měsíců

 • Počet investic

  657
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  ulice U Pergamenky, Praha 7 - Holešovice

 • Developer

  FINEP HOLDING, SE
  Více o developerovi
 • Účel úvěru

  Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v projektu

 • Typ úvěru

 • Zajištění


  Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE
 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
  • Popis investičního produktu
  • Parametry participace
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na pro třetí a zároveň poslední etapu pražského převážně rezidenčního projektu Rezidence Pergamenka III - bytový dům C. je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Tato etapa se sestává z bytového domu C, který má 4 sekce (C1 - C4). V projektu bude realizováno celkem 164 bytových jednotek, 162 garážových parkovacích stání, 7 komerčních prostor a 102 komor. Projekt má platné stavební povolení a stavební práce probíhají od května 2021 (proinvestováno již bylo téměř 12 % stavebních nákladů projektu). Odlišností od předchozích projektů společnosti FINEP financovaných Upvest je skutečnost, že celý bytový dům C je kupován investičním fondem Heimstaden Bostad skrze obchodní společnost Heimstaden Bostad Invest s.r.o. Této skutečnosti se věnujeme blíže v sekci Komerční analýza, konkrétně v rámci kapitoly Popis vypořádání transakce.

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Předpokládaná splatnost je přibližně 25 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 01.04.2025. Splacení úvěru probíhá po kolaudaci projektu, a to z finančních prostředků složených společností Heimstaden Bostad Invest s.r.o. za kupní cenu nemovitostí na jistotní účet a zároveň po splacení bankovního úvěru.

Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhu vůči nákladům projektu . Tato maximální hranice byla stanovena pro ve výši 85 %, a pro pak ve výši 93 %.

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Právní prověrka se zaměřila na smluvní dokumentaci transakce mezi společností FINEP jako prodávajícím a investičním fondem Heimstaden Bostad jako kupujícím. Dalším rozsahem právní prověrky bylo např. kontrola nemovitostí v katastru nemovitostí, úvěrovaného v rejstřících, platnosti veřejnoprávních povolení k realizaci stavby, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby apod.

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz této prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného stavebního povolení, revizi projektového rozpočtu a časového harmonogramu, validaci prodejní plochy projektu, smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, současného stavu výstavby projektu a dalších možných technických rizik.

Ze závěrů citlivostní analýzy vyplývá, že i při poklesu prodejní ceny až o 17,6 % pod minimální výnosy, které uvažujeme ve výši kupní ceny za nemovitosti a bez změny ostatních předpokladů lze očekávat splacení úvěru Upvest včetně příslušenství. Ze závěrů citlivostní analýzy dále vyplývá, že případné zvýšení stavebních nákladů o více než 10 % oproti maximálním stavebním nákladům poskytuje míru profitability projektu na úrovni ukazatele 1,06x, přičemž je nutno brát v potaz, že část celkové ceny, jež zaplatí Heimstaden Bostad v rámci celé transakce společnosti FINEP není reflektována v zisku úvěrované společnosti a ekonomika úvěrované společnosti je tak opticky ponížena (blíže vysvětleno v kapitole Popis vypořádání transakce). Dostatečná profitabilita projektu v úrovni 1,07x zůstává zachována i při prodloužení celkového časového harmonogramu o více než 12 měsíců oproti nynějšímu předpokladu.

Mezi hlavní rizika této investiční příležitosti řadíme především stavební riziko ve vztahu ke generálnímu dodavateli, který nemusí dostát svým závazkům ze smlouvy o dílo i přes případné sankce, dále případné prodloužení časového harmonogramu realizace projektu. Toto by mohlo způsobit možné vypovězení kupních smluv v rámci transakce s Heimstaden Bostad. Očekávané datum kolaudace dle developera je v průběhu listopad 2023. Nicméně výše uvedená rizika se snažíme mitigovat mj. povinností udržovat budoucí kupní smlouvu s Heimstaden Bodstad v platnosti a účinnosti, nebo vyžádáním doplnění vlastních zdrojů developera v případě navýšení investičních nákladů projektu. Ručitelské prohlášení by pak mělo zvyšovat validitu dohodnutých povinností. Nejedná se však o vyčerpávající výčet rizik projektu, kterých je mnohem více. Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Popis produktu

Participace na za účelem financování developerského projektu Rezidence Pergamenka III bytový dům C v pražských Holešovicích.

Developerem projektu je společnost FINEP, která v rámci České republiky a Slovenska postavila více než 13.500 bytů v desítkách úspěšně dokončených projektů. Společnost FINEP se věnuje rezidenčnímu i administrativnímu developmentu již více než 25 let. Úvěrovanou společností je dceřiná společnost FINEPu, určená výhradně pro realizaci projektu Rezidence Pergamenka III bytový dům C, a to společnost FINEP PROSEK bytová 2, k.s.

Developer využije mezaninový úvěr od Upvest pro účely refinancování části vlastních zdrojů, především akvizičních nákladů vynaložených v rámci projektu. Úvěr je poskytován ve fázi stavební realizace projektu.

Úvěr Upvest bude zajištěn ručitelským prohlášením mateřské společnosti úvěrovaného FINEP HOLDING, SE a notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu. Úroky budou po dobu úvěrového vztahu kapitalizovány a splaceny společně s jistinou. Jistina bude splacena jednorázově nebo postupně z výnosů z prodeje nemovitostí do účelově založené společnosti Byty Pergamenka s.r.o. Na základě titulu budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi úvěrovaným a Byty Pergamenka s.r.o. náleží úvěrovanému právo na prostředky z jistotního účtu u seniorního věřitele složených společností Heimstaden Bostad Invest s.r.o. za obchodní podíl ve společnosti Byty Pergamenka s.r.o.

Popis investičního produktu

Produkt

(podílení se na a ztrátách ze )

Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v projektu
Lokalita financovaného projektuulice U Pergamenky, Praha 7 - Holešovice
Úvěrující upvest s.r.o.; Úvěrovaný FINEP PROSEK bytová 2, k.s.
Investiční cíl55.312.500 Kč
Celkové investiční náklady projektu737.500.000 Kč bez DPH
z toho financováno seniorním úvěrem626.875.000 Kč
z toho financováno z vlastních zdrojů developera55.312.500 Kč
z toho financováno úvěrem od Upvest55.312.500 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky kapitalizovány a splatné společně s jistinou, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti z výnosů projektu
02.03.2022 - 20.4.2022
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest
12 měsíců od čerpání úvěru (cca 31.03.2023)
25 měsíců (30.04.2024)
36 měsíců (01.04.2025)
Zajištění úvěru


Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE

Projektová společnost / ÚvěrovanýFINEP PROSEK bytová 2, k.s.

Parametry participace

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově, anebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem čerpání úvěru developerem a končí dnem obdržením splátky dané jistiny úvěrujícím. Výnosy budou investorům vyplaceny bezodkladně po obdržení příslušné splátky úvěrujícím.

Developer může splatit úvěr od Upvest i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

Časová prodleva mezi předpokládanou splatností a dnem konečné splatnosti umožňuje úvěrovanému splatit úvěr v momentu finalizace transakce v termínech předpokládaných či dřívějších po dokončení stavební realizace pro úplné splacení seniorního úvěru a následně úvěru Upvest. Zároveň poskytuje dodatečnou rezervu především pro případná prodlení v rámci stavební realizace či jiných komplikací.

7

% p.a.

Celkový úrok na úvěru

1,1 - 1

% p.a.

Poplatek Upvest

5,9 - 6

% p.a.

Čistý výnos

Společně se splátkou jistiny po splacení úvěru

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526