Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • cz / en
 • Registrace
 • Přihlásit se

Šumavská Tower

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro výnosovou nemovitost

Výnos pro investory
6

% p. a.

60 000 000

Investováno

60 000 000

 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 14. 7. 2020.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  60 000 000

 • Očekávaná splatnost

  45

  měsíců

 • Počet investic

  355
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny pololetně
 • Lokalita projektu

  Brno

 • Developer

  ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
  Více o developerovi
 • Typ úvěru

  Mezaninový úvěr pro výnosovou nemovitost

 • Zajištění

  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti dluhu; zajištění částí obchodního podílu v případě nesplacení k Předpokládané splatnosti

 • Účel úvěru

  Poskytnutí zápůjčky společnosti AGRIE Office s.r.o. pro účely financování nákladů spjatých s výstavbou dalších fází projektu

 • Aktuální fáze projektu

  Provozní

 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé
 • Shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
  • Základní informace o projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Lidé

Shrnutí

Projekt Šumavská Tower je rozsáhlým projektem redevelopmentu tří kancelářských věží a developementu nových obchodních galerií vytvářející moderní kancelářský a retailový areál v severozápadní části Brna – Veveří. První etapa projektu – rekonstrukce kancelářské věže Budovy C a výstavba retailové Galerie C byla dokončena v roce 2019 a tyto nemovitosti jsou v plném provozu. Upvest poskytuje mezaninový úvěr nad rámec stávajícího bankovního financování pro již dokončenou fázi projektu Šumavská Tower.

Popis produktu

Investice do nemovitostí využívaných jako kancelářské a obchodní jednotky určené k pronájmům formou participace na mezaninovém úvěru.

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

Developerem projektu je společnost ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. za kterou stojí pánové David Täuber, Marek Jedlička a společnost Integra stavby, a.s. jenž jsou aktivními podnikateli a subjekty v oblasti stavebnictví, developmentu, energetiky a zemědělství. Mezi jejich projekty patří například Čerstvě utrženo, založení stavby O2 areny (dříve Sazka Arena), Golf Resort Černý Most, či výstavba a provoz elektráren obnovitelných zdrojů.

Mezaninový úvěr je poskytován pro provozní fázi projektu, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační riziko ale riziko provozní . Seniorním věřitelem v projektu Šumavská Tower je Komerční banka, a.s. Mezaninový úvěr Upvest tak bude podřízen seniornímu úvěru Komerční banky, a.s. Nemůže tedy dojít ke splacení úvěru od Upvest před splacením seniorního věřitele bez jeho písemného souhlasu.

Účelem úvěru je následné poskytnutí zápůjčky spřízněné společnosti AGRIE Office s.r.o., jenž realizuje další fáze projektu Šumavská – dokončení Budovy A a Budovy B. Čerpání úvěru proběhne v rámci jedné tranše ve výši 60 mil. Kč, jenž nelze čerpat opakovaně.

Úroky jsou vypláceny pololetně z provozních výnosů z pronájmu Budovy C a Galerie C. Jistina bude splacena buď z vlastních zdrojů úvěrovaného, refinancováním všech dluhů k datu jejich konečné splatnosti či kombinací výše uvedeného. Úvěrová smlouva připouští, že v případě, kdy nedojde k výplatě úrokové platby v termínu dle úvěrové smlouvy je možné tento úrok kapitalizovat a umožnit tak splacení tohoto úroku až společně se splacením jistiny. Takovou možnost připouštíme z důvodu, kdy by seniorním věřitelem nebyla z jakéhokoliv důvodu umožněna výplata úroků. V případě, kdy nedojde k úhradě úroků se naplní podmínka podmíněného zajišťovacího převodu části obchodního podílu a část obchodního podílu bude převedena na dceřinou společnost upvest s.r.o., a to konkrétně na společnost upvest equity s.r.o. V případě řádného nesplacení úvěru pak může být z prodeje zajišťovacího obchodního podílu uhrazen úvěr od Upvest či jeho část. Bližší popis podmíněného zajišťovacího převodu části obchodního podílu naleznete v sekci Kontrola.

Fotografie projektu Šumavská Tower
Popis investičního produktu
Produkt (podílení se na a ztrátách ze )
Poskytnutí zápůjčky společnosti AGRIE Office s.r.o. pro účely financování nákladů spjatých s výstavbou dalších fází projektu, financování finančních nákladů spjatých s mezaninovým úvěrem, případně refinancování zápůjček společníků
Lokalita financovaného projektuBrno – Veveří, Šumavská 35
Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný Rezidence ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
Celkové
Komerční banky
Upvest
632 000 000 Kč
435 591 909 Kč
60 000 000 Kč
136 408 091 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Typ úročení
Úroky placeny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí, jistina splacena jednorázově nejpozději k datu konečné splatnosti
14.07.2020 – 17.08.2020
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest01.06.2022
01.05.2024
31.01.2026
Zajištění úvěruNotářský zápis k přímé vykonatelnosti dluhu; zajištění částí obchodního podílu v případě nesplacení k Předpokládané splatnosti

Parametry

2.5 % p.a.
6.0% p.a.
Pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí

Úvěrovaný může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově nebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky jistiny úvěrovaným. Výnosy jsou investorům vypláceny pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí.

Úvěrovaný může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro úvěrovaného, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti. Úvěr může být splacen před datem konečné splatnosti pouze se souhlasem seniorního věřitele, který se v rámci dohody o podřízenosti mezaninového úvěru seniorní věřitel zavazuje bez závažných důvodů neodmítat.

od upvest podléhá níže uvedeným podmínkám

 • Řádné uzavření mezi upvest s.r.o. a Rezidence ŠUMAVSKÁ tower s.r.o
 • Doručení žádosti o čerpání v .
 • Doručení platného písemného souhlasu seniorního věřitele s
 • navázáním mezaninového dluhu
 • Došlo k uzavření smluv o podřízení ostatních dluhů ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
 • Došlo k uzavření dohody ve formě notářského zápisu k přímé vykonatelnosti dluhu
 • Valná hromada ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. udělila souhlas s převodem části obchodního podílu na společnost upvest equity s.r.o.
 • Došlo k uzavření smlouvy o notářské úschově a smlouvy o převodu části obchodního podílu ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
 • Došlo k uzavření dodatků ke smlouvám o současných přijatých zápůjčkách, na základě kterých dojde k prominutí těchto dluhů v případě nesplacení úvěru od upvest s.r.o. do 01.05.2024 anebo v případě zesplatnění úvěru od upvest s.r.o.
 • Došlo k uzavření písemné dohody mezi ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. a majiteli pozemků parc. č.: 1098/25, 1098/23 a 1098/24, KÚ: Veveří, obec: Brno o neúplatném právu stavby na těchto pozemcích
 • Došlo k uzavření dohody o podřízenosti dluhu se seniorním věřitelem
 • Aktualizace společenské smlouvy ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. zohledňující nutný souhlas všech společníků se zásadními úkony společnosti

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze

Developer

ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.

 • Společnost byla založena v roce 2015
 • Jednateli společnosti jsou pánové David Täuber a Ing. Petr Turek

Společnost byla založena za účelem navázání na konsolidaci a akvizici jednotlivých kancelářských jednotek Budovy C v původním areálu bývalého Cheposu. Společnost zahájila rekonstrukcí první Budovy C a výstavbu první části obchodní galerie, který všechny tři výškové objekty propojí. Jednatelé a společníci společnosti ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. mají dlouholeté zkušenosti se stavebnictvím, zemědělstvím a energetikou. Šumavská tower je jejich prvním společným, čistě developerským projektem.

Níže uvádíme přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů Úvěrovaným či jeho společníky.

Logo společnosti Šumavská TOWER s.r.o.

Výběr projektů

Název projektuObor
Čerstvě utrženoZemědělství - Retail
Sazka arena – příprava stavbyStavebnictví
Golf Resort Černý MostStavebnictví
Šumavská – rekonstrukce Budovy B Stavebnictví
Šumavská – rekonstrukce Budovy A Stavebnictví

Lidé

Marek Jedlička

Marek Jedlička je CEO skupiny ECO Finance, jenž se zaměřuje především na projekty v oborech zemědělství, energetiky a IT. Pan Jedlička dlouhodobě působil v Rakousku, kde budoval elektrárny využívající obnovitelné zdroje. V Česku nyní jeho skupina obhospodařuje tisíce hektarů zemědělské půdy převážně na jižní Moravě, vlastní zemědělská družstva a rozsáhlý skleník na produkci rajčat.

David Täuber

Pan David Täuber je investorem a podnikatelem primárně v oboru zemědělství. Mezi jeho hlavní projekty patří Farma Bílovice, Farma Meruňka či Bioplynová stanice Uherčice. Společně s Markem Jedličkou stojí za projektem Čerstvě utrženo, jenž sdružuje české farmáře a nabízí tak k prodeji ryze české, čerstvé ovoce a zeleninu.

Disclaimer

Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním subjektům), jak níže uvedeno.

Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti.

Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.

Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje.

Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze s přesností predikovat budoucí stav.

Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.

Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí.

Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna pouze nejpodstatnější rizika.

Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na takové informace.

Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Budova Churchill I – BASE
  Italská 2581/67
  120 00 Praha 2Vinohrady

Sledujte nás

Copyright © 2023, upvest s.r.o., IČ: 05835526