Upvest logo
 • Nabídka investic
 • Úvěry KB
 • FAQ
 • Insights
 • Registrace
 • Přihlásit se

Byty U Sluncové

Dluhová investice

Mezaninový úvěr pro stavební realizaci

Výnos pro investory
4,7 - 4,8

% p. a.

55 800 000
55 800 000
 

Níže uvedená data jsou platná k začátku fundraisingu, tedy k 23. 11. 2021.

Pravidelné reporty k průběhu projektu najdou investoři na přehledu svých investic.

 • Investováno

  55 800 000

 • Očekávané splacení

  17

  měsíců

 • Počet investic

  686
 • Minimální investice

  5 000

 • Platba úroků

  Úroky vypláceny po skončení projektu
 • Lokalita projektu

  ulice U Sluncové, Praha 8 - Karlín

 • Developer

  FINEP HOLDING, SE
  Více o developerovi
 • Účel úvěru

  Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v projektu a splacení zápůjčky jedinému akcionáři

 • Typ úvěru

 • Zajištění

  Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE
 • Aktuální fáze projektu

  Stavební realizace

 • Dokumenty ke stažení

  • Detailní analýza
  • Sazebník
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer
 • Úvodní shrnutí
 • Popis produktu
  • Popis investičního produktu
  • Parametry participace
 • Popis projektu
 • Časový plán
 • Investiční analýza
 • Rizika
 • Kontrola
 • Developer

Úvodní shrnutí

Nabízíme Vám participaci na pro 1. a 2. etapu pražského rezidenčního projektu U Sluncové. Mezaninový úvěr je poskytován za účelem refinancování části vlastních zdrojů developera již vynaložených v projektu. Obě etapy jsou realizovány současně, každá etapa zahrnuje jeden bytový dům o dvou blocích. V projektu bude realizováno celkem 107 bytových jednotek, 105 garážových parkovacích stání a 82 sklepů. Projekt se nachází v pokročilé fázi stavební realizace (proinvestováno již bylo celkem 25 % stavebních nákladů projektu) a disponuje předprodeji na úrovni 98,3 % z minimálních požadovaných výnosů, kdy ke splacení úvěru od Upvest stačí realizovat 82 % prodejů při minimálních požadovaných výnosech. Projekt má platné stavební povolení a stavební práce probíhají (byly zahájeny v listopadu 2020).

Úvěr je zajištěn notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu a ručitelským prohlášením mateřské společnosti FINEP HOLDING, SE. Úroky jsou v průběhu úvěrového vztahu kapitalizovány a jsou splatné společně s jistinou nejpozději k datu konečné splatnosti. Jistina může být splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti. Předpokládaná splatnost je přibližně 22 měsíců, úvěr může být splacen nejpozději dne 31.01.2025. Splacení úvěru probíhá po kolaudaci z prodejů jednotek projektu a po splacení bankovního úvěru. Developer má na základě úvěrové smlouvy mimo jiné povinnost dodržovat maximální hodnotu ukazatele poměru dluhů vůči hodnotě nemovitostí () a maximální hodnotu ukazatele poměru dluhu vůči nákladům projektu (). Tato maximální hranice byla stanovena pro LTV na 85 %, a pro LTC (s ohledem na realizované předprodeje projektu) pak 100 %.

Právní prověrka neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Důraz byl kladen na posouzení smluvních vztahů projektové společnosti, platnosti veřejnoprávních povolení k realizaci stavby, smlouvy o dílo na výstavbu bytových domů a dalších potenciálních právních rizik.

Technická prověrka také neidentifikovala skutečnosti, které by ohrožovaly poskytnutí úvěru. Hlavní důraz této prověrky byl kladen na kontrolu pravomocného stavebního povolení, smlouvy o dílo, zhodnocení ceny stavby dle smlouvy o dílo, harmonogramu projektu, současného stavu výstavby projektu a dalších možných technických rizik.

Ze závěrů citlivostní analýzy vyplývá, že i při poklesu prodejních cen až o 18,5 % pod minimální výnosy dle úvěrové smlouvy (které jsou určeny o cca 11 % níže, než odhad výnosů dle úvěrovaného) a bez změny ostatních předpokladů lze očekávat splacení úvěru Upvest včetně příslušenství. Ze závěrů citlivostní analýzy dále vyplývá, že případné zvýšení stavebních nákladů o více než 15 % oproti maximálním stavebním nákladům poskytuje stále dostatečnou míru profitability projektu na úrovni ukazatele 1,13x. Dostatečná profitabilita projektu v úrovni 1,16x zůstává zachována i při prodloužení celkového časového harmonogramu o více než 30 měsíců oproti nynějšímu předpokladu.

Mezi hlavní rizika této investiční příležitosti řadíme především stavební riziko ve vztahu k osobě generálního dodavatele, který nemusí dostát svým závazkům ze smlouvy o dílo i přes případné sankce, dále případné prodloužení časového harmonogramu realizace projektu a související možné vypovězení již uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních, které mohou bez sankcí vypovědět, pokud kolaudace projektu neproběhne do 30.10.2024. Očekávané datum kolaudace dle smlouvy o dílo s generálním dodavatelem je v průběhu listopadu 2022. Nicméně výše uvedená rizika se snažíme mitigovat mj. povinností provést kolaudaci projektu do 30.03.2023 nebo vyžádáním doplnění vlastních zdrojů developera v případě navýšení investičních nákladů projektu. Ručitelské prohlášení by pak mělo zvyšovat validitu dohodnutých povinností. Nejedná se však o vyčerpávající výčet rizik projektu, kterých je mnohem více. Reporting investorům bude probíhat na kvartální bázi.

Popis produktu

Participace na za účelem financování developerského projektu Byty U Sluncové v Praze.

Developerem projektu je společnost FINEP, která v rámci České republiky a Slovenska postavila více než 13 500 bytů v desítkách úspěšně dokončených projektů. Společnost FINEP se věnuje rezidenčnímu i administrativnímu developmentu již více než 25 let. Úvěrovanou společností je dceřiná společnost FINEPu, určená výhradně pro realizaci projektu U Sluncové, a to společnost Nová Invalidovna a.s.

Developer využije mezaninový úvěr od Upvest pro účely refinancování části vlastních zdrojů vynaložených v rámci projektu. Úvěr je poskytován po dobu stavební realizace projektu.

Úvěr Upvest bude zajištěn ručitelským prohlášením mateřské společnosti úvěrovaného FINEP HOLDING, SE a notářským zápisem k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu. Úroky budou po dobu úvěrového vztahu kapitalizovány a splaceny společně s jistinou. Jistina bude splacena jednorázově nebo postupně z výnosů projektu nebo refinancováním bankovním úvěrem, nejpozději však k datu konečné splatnosti.

Popis investičního produktu

Produkt

(podílení se na a ztrátách ze )

Refinancování části vlastních zdrojů úvěrovaného proinvestovaných v projektu a splacení zápůjčky jedinému akcionáři
Lokalita financovaného projektuulice U Sluncové, Praha 8 - Karlín
Úvěrující upvest s.r.o.;
úvěrovaný Nová Invalidovna a.s.
Investiční cíl55 800 000 Kč
Celkové 558 000 000 Kč bez DPH
z toho financováno 338 667 392 Kč
z toho financováno z vlastních zdrojů developera a přijatých klientských záloh163 532 608 Kč
z toho financováno od Upvest55 800 000 Kč
Minimální výše investice5 000 Kč
Maximální výše investice5 000 000 Kč
Typ úročení
Úroky kapitalizovány a splatné společně s jistinou, jistina splacena jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu konečné splatnosti z výnosů projektu nebo refinancováním bankovním úvěrem
22.11.2021 – 17.12.2021
Předpokládaný začátek úročeníPo
Splatnost úvěru od upvest
12 měsíců od čerpání úvěru (cca 17.12.2022)
21 měsíců (31.08.2023)
38 měsíců (31.01.2025)
Zajištění úvěru

Ručitelské prohlášení společnosti FINEP HOLDING, SE

Projektová společnostNová Invalidovna a.s.

Parametry participace

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti, a to jednorázově, anebo po částech. Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na načerpané části jistiny začíná dnem čerpání úvěru developerem a končí dnem obdržením splátky dané jistiny úvěrujícím. Výnosy budou investorům vyplaceny bezodkladně po obdržení příslušné splátky úvěrujícím.

Developer může splatit úvěr od Upvest i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.

Časová prodleva mezi předpokládanou splatností a dnem konečné splatnosti umožňuje úvěrovanému splatit úvěr v momentu dosažení dostatečných prodejů po dokončení stavební realizace pro úplné splacení seniorního úvěru a následně úvěru Upvest. Zároveň poskytuje dodatečnou rezervu pro případná prodlení v rámci stavební realizace či jiných komplikací.

0,8 - 0,7

% p.a.

Poplatek za poskytování platebních služeb

4,7 - 4,8

% p.a.

Čistý výnos

Společně se splátkou jistiny po splacení úvěru.

Pro více informací se přihlaste

Přihlásit se

Pokud účet nemáte, zaregistrujte se

Majoritním vlastníkem upvest s.r.o. je společnost

Společnost upvest s.r.o. je registrována u České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu.

Kontakt

 • info@upvest.cz

 • upvest s.r.o.
  Jindřišská 937/16
  110 00 Praha 1Nové Město

Sledujte nás

Copyright © 2024, upvest s.r.o., IČ: 05835526